[FZH] 如何获得一个fedoraproject.org域名的邮箱或者转发

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Jan 16 09:12:29 UTC 2013


SponserÕÒRobin Lee
ÔÚ 2013-1-16 PM5:09£¬"Å£²©¶÷" <im.newborn at qq.com>дµÀ£º

>
> ÉêÇëcn packagerËƺõÊÇÒªsponsor£¬sponsor¾èÈíÃñһ¹Êǹ±Ï×´úÂë»òÕßÈËÁ¦Ö®ÀàµÄ£¿
>
> ------------------ Original ------------------
> *From: * "Easior Lars"<easior.lars at yahoo.com>;
> *Date: * Wed, Jan 16, 2013 05:06 PM
> *To: * "Fedora Chinese"<chinese at lists.fedoraproject.org>; **
> *Subject: * Re: [FZH]ÈçºÎ»ñµÃÒ»¸öfedoraproject.orgÓòÃûµÄÓÊÏä»òÕßת·¢
>
> Õâ¸ö²»´í£¬ÎÒÒ²ÊÔÊÔ£¡
> On Jan 16, 2013, at 3:57 PM, Simon Yan <simonyan at fedoraproject.org> wrote:
>
> > Õâ¸öµØÖ·Ö»ÄÜÓÃÀ´×ª·¢£¬Ã»ÓжÀÁ¢µÄÓʼþ¿Õ¼ä¡£
> > »ñµÃ·½·¨²Î¼û£º https://fedoraproject.org/wiki/EmailAliases
> >
> >
> > On Wed, Jan 16, 2013 at 8:19 AM, Christopher Meng <cickumqt at gmail.com
> >wrote:
> >
> >> tiansworld¾ÍÊÇÕâÑù£¬ÄúÒªÊDz»Ì«Àí½â¿ÉÒÔÎÊËû¡£
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Regards,
> > YeeYaa (Simon Yan)
> >
> > http://simonyan.fedorapeople.org/
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> Cheers,
>
> Easior Lars
>
> easior.lars at yahoo.com
> www.shlug.org
>
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list