[FZH] 有人遇到过gnome de卡死的情况么

David Xie david.scriptfan at gmail.com
Tue Jan 29 09:25:48 UTC 2013


¸÷λ, »»Mate°É!

ºÃÓúÿ´²»ËÀ»ú!


2013/1/29 panfei <cnweike at gmail.com>

> ±¾ÈËÓÃChromeä¯ÀÀÆ÷£¬ÔÚÊäÈëÖÐÎĵÄʱºò£¬¿¨ËÀ¡£¡£¡£
>
> Êó±êÄܶ¯£¬µ«ÊǾÍÊÇûÓÐÏàÓ¦£¬ÎÞÄΣ¬ctl + alt + f2 ½øÈëºÚ½çÃ棬ÖØÆô¡£¡£¡£
>
>
> 2013/1/29 zyichi at gmail.com <zyichi at gmail.com>
>
> > Ò»°ãÒ»Ì쿨ËÀÒ»´Î¡£Êó±êÄܶ¯¡£¾ÍÊǽøÆäËüÖնˡ£kill -1 pid-of-gnome-shell¡£
> > NVIDIA ÏÔ¿¨ºÍIntel ¼¯ÏÔ¡£ÓÃµÄ Intel µÄ¼¯ÏÔ£¬Ã»Óà Firefox¡£ÓÃµÄ Chrome¡£
> >
> >
> > On Tue, Jan 29, 2013 at 4:35 PM, zyichi at gmail.com <zyichi at gmail.com>
> > wrote:
> >
> > > Ò»°ãÒ»Ì쿨ËÀÒ»´Î¡£Êó±êÄܶ¯¡£¾ÍÊǽøÆäËüÖնˡ£kill -1 pid-of-gnome-shell
> > >
> > >
> > > On Tue, Jan 29, 2013 at 9:28 AM, Tommy He <
> lovenemesis at fedoraproject.org
> > >wrote:
> > >
> > >> AMD Óû§±íʾûÓÐÓöµ½¹ý¡£
> > >>
> > >> Ò²ÓпÉÄÜÊÇ Intel Çý¶¯µÄÎÊÌâŶ
> > >>
> > >> On Sat, Jan 26, 2013 at 10:24 AM, Christopher Meng <
> cickumqt at gmail.com>
> > >> wrote:
> > >> > ÄǾÍÊÇ»ðºüµÄÎÊÌâÁË¡£
> > >> > --
> > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >> Take a Deep Breath out of Windows
> > >>
> > >> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> ²»Ñ§Ï°£¬²»ÖªµÀ
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
----
Best Regards,
David Xie
Founder of ScriptFan technology community - http://scriptfan.com
Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
http://about.me/davidx

-----------------
Everything happens for a reason. Attitude determines everything!


More information about the Chinese mailing list