[FZH] 有人遇到过gnome de卡死的情况么

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Wed Jan 30 00:09:58 UTC 2013


ibusÒ²ÓÐÎÊÌâ¡£

ÓÐʱºòÊäÈëͻȻûÓÐÏìÓ¦£¬µÈÁËÒ»»á¶ùÒ»¸ö×Öĸһ¸ö×Öĸ±Ä³öÀ´¡£

ÎÒ¿ªÊ¼ÒÔΪÊDZðµÄ³ÌÐò£¬ÒòΪÎÒÔÚµØÖ·À¸ÊäÈëÓ¢ÎÄ£¬Ëæºó¿ªÊ¼±Ä£¬¹ýÒ»»á¶ù×Ô¼ºÇл»³ÉÖÐÎÄ¿ªÊ¼Êä³öÎÒ±¾À´ÎÒÓÃÓ¢ÎÄÊäÈëµÄÄÚÈÝ£¬È»ºóÒ»ÏÂ×ÓûÊÂÁË¡£

ibus-libpinyin¡£

×òÌìÓÐÈË»¹Óöµ½ibus-pinyinµÄbug
ÔÚ 2013-1-30 AM6:09£¬"Caius Chance" <me at kaio.net>дµÀ£º

> ÎÒÒ²Ò»˜Ó†–î}£¬ºÃÏñ“QÝ”Èë·¨µÄÇé›r×îÈÝÒ׳ö¬FËÀ™C£»‘ÑÒÉÊÇ ibus ŪµÄ£¬×î½ü¸÷´ó ibus engine Òª¸úßMʹÓà gobject ¿ÉÄÜÍÏËÀ
> gnome-shell¡£
>
> £¨ÖxÖxÓ‘Õ“£¬´_ÕJÁ˲»ÊÇÎÒµÄ bumblebee ÅäÖò»ºÃ¡££©
>
> K410
>
> Sent from my mobile device.
> On 29 Jan 2013 23:48, "Tommy He" <lovenemesis at fedoraproject.org> wrote:
>
> > É¢ÁË£¿»°ËµÕâ¸öÇé¿ö¸üÓ¦¸Ã¸ø intel Çý¶¯»ã±¨ Bug µÄ˵°¡¡­¡­
> >
> > On Tue, Jan 29, 2013 at 6:12 PM, zyichi at gmail.com <zyichi at gmail.com>
> > wrote:
> > > ²»Ó°Ïì¡£³ÌÐò¶¼»¹ÔÚ¡£
> > >
> > >
> > > On Tue, Jan 29, 2013 at 5:33 PM, Christopher Meng <cickumqt at gmail.com
> > >wrote:
> > >
> > >> É¢ÁË°É¡£
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list