[FZH] fedora 18 开机之后,不显示逐渐填满的图标,只有屏幕底下的一个进度条

LibreOffice moonlab at gmail.com
Thu Jan 31 06:24:00 UTC 2013


лл£¬ÎÒ»¹ÒÔΪÊÇ×Ô¼ºµÄµçÄÔÌ«ÇîÄØ¡£


ÔÚ 2013Äê1ÔÂ31ÈÕÏÂÎç2:14£¬panfei <cnweike在gmail.com>дµÀ£º

> ÔÚ 2013Äê1ÔÂ31ÈÕÏÂÎç2:10£¬LibreOffice <moonlab在gmail.com>дµÀ£º
>
> >
> >
> ÎÒÒ²Óöµ½¹ý£¬ºÃÏñÊÇÓ²¼þ±È½ÏµÍµÄÔ­Òò¡£»òÕßÊÇ°²×°ÏµÍ³ÏÔʾÇý¶¯²»È«µÄÔ­Òò¡£±ÈÄĸöÌî³äµÄ¹ý³ÌºÃ¿´¶àÁË£¬Ôø¾­ÔÚÑ°ÕҴ𰸵Äʱºò£¬ÍøÉÏÓÐ˵£¬¿ÉÒÔÊÖ¶¯Ñ¡Ôñ£¬½ø¶ÈÌõ£¬»òÑ¡ÔñÌî³äͼ±ê¡£
> >
>
> Ó²¼þ±È½ÏµÍÕâ¸öÔ­Òò¿ÉÒÔÅųý£º
> Intel core i7 3770
> 32GB Mem
> Nvidia GTX 560Ti 2GB
> SSD 128GB
> HDD 1TB
>
> ×îÖÕ»¹ÊÇÖØа²×°ÁËÇý¶¯³ÌÐò½â¾öµÄÎÊÌâ
>
>
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> ²»Ñ§Ï°£¬²»ÖªµÀ
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list