[FZH] 双系统问题

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Sat Mar 2 02:43:48 UTC 2013


ÎÒ¶Ô Fedora18 °²×°Æ÷³¹µ×ʧÍû£¬Õý¿Ì¼ Fedora17 ÖС£
ÔÚ 2013-3-2 AM10:27£¬"Tommy He" <lovenemesis at fedoraproject.org>дµÀ£º

> /boot ÊÇ¿ÉÒÔ¹²Óõģ¬²âÊÔ¹ý¡£
>
> / ²»¿ÉÒÔ£¬»áÂÒµôµÄ¡£
>
> Æäʵ°²×°·½Ê½¸úͬʱװÁ½¸ö Linux ·¢ÐаæÒ»ÑùµÄ¡£
>
> /home Ò²¿ÉÒÔ¹²Ó㬵«Êǽ¨Òé²»Òª¹²ÓÃÒ»¸öÓû§£¬Á½¸ö°æ±¾Ö®¼äÅäÖÃÎļþµÄ±ä¸ü¿ÉÄܻᵼÖÂÎÊÌâ¡£±ÈÈç F18 ÖÐÒƶ¯Á˲»ÉÙÅäÖÃÎļþµ½ .config ÏÂ
>
> 2013/2/28 gjunyu <gjunyu at sina.com>:
> > ÓÚ 2013Äê02ÔÂ28ÈÕ 08:49, Å£²©¶÷ дµÀ:
> >
> >> ¸Ð¾õ¿ÉÒÔ¹²ÓÃroot·ÖÇø£¬±ÈÈçijroot·ÖÇøÀïÃæÁ½¸ö¸ùĿ¼·Ö±ðÔÚrootdir0¡¢rootdir1¡£Æô¶¯µÄʱºòchroot
> >> rootdir[01]¾Í½øÈëµ½Á˲»Í¬µÄϵͳ¡£
> >
> > chrootµÄʱºòkenrelÊDz»»á»»µÄ
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list