[FZH] cdc_acm

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Sat Mar 2 02:46:39 UTC 2013


Ä¿Ç°ÅÜkernel3.9»¹ÔÚ²âÊÔ¡£
ÔÚ 2013-3-2 AM9:36£¬"Tommy He" <lovenemesis at fedoraproject.org>дµÀ£º

> Õâ¸öÎÊÌâÉñÆ棬»¹ÊDZ¨ Bug °É¡­¡­
>
> 2013/2/26 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>:
> > ¸üйý¡£µ«ÊǸüйýºóÆô¶¯¹ý²»Ö¹Ò»´Î¡£
> >
> >
> >
> > *Yours sincerely,*
> > *Christopher Meng*
> >
> > Got problems with Windows? - ReBoot
> > Got problems with Linux? - Be Root
> >
> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > http://cicku.me
> >
> >
> > 2013/2/26 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>
> >
> >> ֮ǰÓиüÐÂÄÚºËô£¿
> >> ÔÚ 2013-2-26 ÏÂÎç7:35£¬"Christopher Meng" <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º
> >>
> >> > ÎÒÔÚ½ñÌ쿪»úʱÓöµ½ÎÊÌ⣺
> >> >
> >> > cdc_acm 1-1.2:1.1: This device cannot do calls on its own. It is not a
> >> > modem
> >> >
> >> > ¶ÔÓ¦²Ù×÷ΪÆô¶¯Ê±µ÷½ÚÆÁÄ»ÁÁ¶È£¨Fn¼ü+ÈÕ£©£¬¶øÇÒÓÐʱºòÆô¶¯Ê±ÆÁÄ»×î°µ£¬½øÈë Fedora ÎÞ·¨µ÷½ÚÁÁ¶È£¬½øÈë Win7
> >> > ¾ÍûÓÐÎÊÌâ¡£»¹ÓнñÌìÔÚBIOS½×¶ÎÎÒµ÷½ÚÁÁ¶ÈÔì³ÉÆô¶¯½ø³Ì¿¨ËÀ£¬ÔÚ¿¨ËÀÖÐÁÁ¶ÈÒ²ÊÇÒ»ÃëÒ»ÃëÖð½¥±äÁÁ£¬Ëæºó½ø grub Òýµ¼
> F18£¬ËæºóÆô¶¯Öв»Í£Ìáʾ
> >> > ptymouth Æô¶¯Ê§°Ü¡£¡£¡£ÎÞÏÞÑ­»·¡£
> >> >
> >> > ÓÐÖªµÀÔ­ÀíµÄÂð£¿
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > *Yours sincerely,*
> >> > *Christopher Meng*
> >> >
> >> > Got problems with Windows? - ReBoot
> >> > Got problems with Linux? - Be Root
> >> >
> >> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> >> > http://cicku.me
> >> > --
> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list