[FZH] 双系统问题

Qingwei Zhang qzhang.canada at gmail.com
Sat Mar 2 03:45:01 UTC 2013


²»»á°É£¬ÎÒ¾õµÃF18µÄGRUB2Ò²ºÜºÃÓð¡¡£ÎÒ´ÓF17Éý¼¶µ½F18ûÓгö¹ýʲôÎÊÌâ¡£

ÁíÍ⣬ÏëÎÊÎÊ´ó¼Ò£¬ÎÒÏëÎÊfedora Chinese community¾¡Ãౡ֮Á¦£¬²»ÖªµÀÓÐûÓÐʲôÐèÒªÈ˵ĵط½¡£

2013/3/1 Caius Chance <me at kaio.net>:
> F18 °²ÑbµÄ·Ö…^ÔOÖò¿·Ö£¬ €µ½²»ÄÜÓá£
>
> Sent from my mobile device.
> On 2 Mar 2013 12:43, "Christopher Meng" <cickumqt at gmail.com> wrote:
>
>> ÎÒ¶Ô Fedora18 °²×°Æ÷³¹µ×ʧÍû£¬Õý¿Ì¼ Fedora17 ÖС£
>> ÔÚ 2013-3-2 AM10:27£¬"Tommy He" <lovenemesis at fedoraproject.org>дµÀ£º
>>
>> > /boot ÊÇ¿ÉÒÔ¹²Óõģ¬²âÊÔ¹ý¡£
>> >
>> > / ²»¿ÉÒÔ£¬»áÂÒµôµÄ¡£
>> >
>> > Æäʵ°²×°·½Ê½¸úͬʱװÁ½¸ö Linux ·¢ÐаæÒ»ÑùµÄ¡£
>> >
>> > /home Ò²¿ÉÒÔ¹²Ó㬵«Êǽ¨Òé²»Òª¹²ÓÃÒ»¸öÓû§£¬Á½¸ö°æ±¾Ö®¼äÅäÖÃÎļþµÄ±ä¸ü¿ÉÄܻᵼÖÂÎÊÌâ¡£±ÈÈç F18 ÖÐÒƶ¯Á˲»ÉÙÅäÖÃÎļþµ½ .config
>> ÏÂ
>> >
>> > 2013/2/28 gjunyu <gjunyu at sina.com>:
>> > > ÓÚ 2013Äê02ÔÂ28ÈÕ 08:49, Å£²©¶÷ дµÀ:
>> > >
>> > >> ¸Ð¾õ¿ÉÒÔ¹²ÓÃroot·ÖÇø£¬±ÈÈçijroot·ÖÇøÀïÃæÁ½¸ö¸ùĿ¼·Ö±ðÔÚrootdir0¡¢rootdir1¡£Æô¶¯µÄʱºòchroot
>> > >> rootdir[01]¾Í½øÈëµ½Á˲»Í¬µÄϵͳ¡£
>> > >
>> > > chrootµÄʱºòkenrelÊDz»»á»»µÄ
>> > > --
>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > Take a Deep Breath out of Windows
>> >
>> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese-- 
Qingwei Zhang


Do something today that your future self will thank you for.


More information about the Chinese mailing list