[FZH] 双系统问题

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Sun Mar 3 09:07:34 UTC 2013


ÎҸողſ´¶®ÔõôÓà parted À´·ÖÇø¡£¡£XDD

Sent from Transformer Prime
On Mar 3, 2013 12:50 AM, "Caius Chance" <me在kaio.net> wrote:

> Œ¦ß€ÊÇ×Ô„ÓLVM, ß@‚€¼¼ÐgŒ¦ì¶SYSADMIN¿ÉÄÜ߀ÓÐһЩÓÃÌŽ, ÎÒ¬FÔÚ¶¼Ö»ÓÃEXT4,
> ÒòžéGPARTED¿ÉÒÔÌŽÀíÒÆ„Ó”µ“þ¶øLVMËƺõ›]ÓÐÄÇüN·½±ã.
>
>
> 2013/3/3 Alick Zhao <alick9188在gmail.com>
>
> > On Sat, 2 Mar 2013 23:07:15 +0800, ¶ÅºêÓð wrote:
> > > ÎÒµ¹ÊǾõµÃboot·ÖÇøûÓбØÒª·Ö¡£
> > >>
> >
> > Fedora ¹ýȥһֱĬÈÏ·Ö³ö /boot£¬/ ºÍ swap Óà LVM¡£¹ýÈ¥ GRUB ²»ÈÏʶ LVM£¬
> > ËùÒÔ·Ö³ö /boot ÊDZØÐëµÄ¡£²»¹ýΪʲôÉÏ LVM ÄØ£¿ÎªÁËÍƽéÕâÒ»¼¼Êõ£¿
> >
> > Fedora 18 ×Ô¶¯·ÖÇø»¹Óà LVM Âð£¿
> >
> > --
> > Alick
> > Fedora 18 (Spherical Cow) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list