[FZH] 双系统问题

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Sun Mar 3 14:55:43 UTC 2013


Why do you speak English suddenly.......:)
ÔÚ 2013-3-3 PM10:35£¬"DrBenson" <benson at bensontech.net>дµÀ£º

> No GUI? then you can use parted or fdisk (MBR mode) or gdisk (GPT mode),
> fdisk will be more easy to use it.
>
> 2013/3/3 Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
>
> > I have no GUI. And fdisk does not support GPT. At last, I just create
> only
> > one partition on the new disk. XDD
> >
> > Sent from Transformer Prime
> > On Mar 3, 2013 5:11 PM, "Caius Chance" <me at kaio.net> wrote:
> >
> > > GPARTED is enough
> > >
> > >
> > > On 3 March 2013 19:07, Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com> wrote:
> > >
> > > > ÎҸողſ´¶®ÔõôÓà parted À´·ÖÇø¡£¡£XDD
> > > >
> > > > Sent from Transformer Prime
> > > > On Mar 3, 2013 12:50 AM, "Caius Chance" <me at kaio.net> wrote:
> > > >
> > > > > Œ¦ß€ÊÇ×Ô„ÓLVM, ß@‚€¼¼ÐgŒ¦ì¶SYSADMIN¿ÉÄÜ߀ÓÐһЩÓÃÌŽ, ÎÒ¬FÔÚ¶¼Ö»ÓÃEXT4,
> > > > > ÒòžéGPARTED¿ÉÒÔÌŽÀíÒÆ„Ó”µ“þ¶øLVMËƺõ›]ÓÐÄÇüN·½±ã.
> > > > >
> > > > >
> > > > > 2013/3/3 Alick Zhao <alick9188 at gmail.com>
> > > > >
> > > > > > On Sat, 2 Mar 2013 23:07:15 +0800, ¶ÅºêÓð wrote:
> > > > > > > ÎÒµ¹ÊǾõµÃboot·ÖÇøûÓбØÒª·Ö¡£
> > > > > > >>
> > > > > >
> > > > > > Fedora ¹ýȥһֱĬÈÏ·Ö³ö /boot£¬/ ºÍ swap Óà LVM¡£¹ýÈ¥ GRUB ²»ÈÏʶ LVM£¬
> > > > > > ËùÒÔ·Ö³ö /boot ÊDZØÐëµÄ¡£²»¹ýΪʲôÉÏ LVM ÄØ£¿ÎªÁËÍƽéÕâÒ»¼¼Êõ£¿
> > > > > >
> > > > > > Fedora 18 ×Ô¶¯·ÖÇø»¹Óà LVM Âð£¿
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > Alick
> > > > > > Fedora 18 (Spherical Cow) user
> > > > > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > > > > > --
> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list