[FZH] ACPI: [Package] has zero elements

xiyoulaoyuanjia xiyoulaoyuanjia at gmail.com
Mon Mar 4 13:58:59 UTC 2013


ÓÐË­¿ÉÒÔ̸̸Ìá½»bugµÄ¾­Ñéѽ£¿ ллÁË¡£¡£¡£µ±ÆÕ¼°ÖªÊ¶°É¡£¡£


ÔÚ 2013Äê3ÔÂ4ÈÕÏÂÎç4:51£¬Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ALSA µÄ Bug£¬±¨°É¡­¡­
>
> 2013/3/2 xiyoulaoyuanjia <xiyoulaoyuanjia在gmail.com>:
> > ÏÖÔÚÊÇ¿ª»úÓÐÉùÒô¡£¡£µ«ÊÇ´ò¿ªÒôƵÓëÊÓƵ¶¼»á·¢³ö"Ö¨Ö¨ÔûÔû"µÄÉùÒô¡£¡£mixer ÉùÒôµ÷½ÚÑ¡Ôñ internal  audio
> >  ¿ÉÄÜ»áºÃ¡£µ«ÊÇÒ»ÕóÖ®ºó¾ÍÓÖ»Ö¸´ÁË¡£¡£²»ÖªµÀÔõô»ØÊ¡£¡£Ë­Äܽ²ÏÂÔ­ÒòÂ𣿣¿
> >
> >
> > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ2ÈÕÉÏÎç9:55£¬Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>дµÀ£º
> >
> >> Èç¹ûÊÇÉù¿¨ÎÊÌâµÄ»°£¬Óиö kernel-doc ÀïÓиö ALSA-Configuration.txt Îļþ£¬ÀïÃæÏêÊöÁËһЩÅäÖá£
> >>
> >> ÎÒÒÔÇ°ÓõĻªË¶±¾×Ó¾ÍÐèÒª°´ÕÕÆäÖеÄÄÚÈÝÅäÖà mode£¬·ñÔò×Ô¶¯Ö¸¶¨µÄ²»³öÉù
> >>
> >> 2013/2/27 xiyoulaoyuanjia <xiyoulaoyuanjia在gmail.com>:
> >> > Æäʵ£¬ÎÒÏë˵ »¹Õæ±»Äã˵ÖÐÁË¡£¡£¡£¡£Éù¿¨»¹ÕæÓÐÎÊÌâ¡£¡£
> >> >
> >> >
> >> > ÔÚ 2013Äê2ÔÂ27ÈÕÉÏÎç6:16£¬Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
> >> >
> >> >> ¸Ð¾õ»òÐíÊÇÉù¿¨·½ÃæÓÐÎÊÌâ¡£
> >> >>
> >> >> ²»¹ý¼ÈÈ»½â¾öÁ˾ͺÃÁË¡£
> >> >> --
> >> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > ¼ÌÐøÉÏ·¡£¡£
> >> >
> >> > --
> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Take a Deep Breath out of Windows
> >>
> >> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > ¼ÌÐøÉÏ·¡£¡£
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
¼ÌÐøÉÏ·¡£¡£


More information about the Chinese mailing list