[FZH] ibus 要不要加入流行词汇 RPM?

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Mon Mar 4 14:16:19 UTC 2013


àÅ£¬´Ê¿âµÄ°æȨÎÊÌâÏ൱ÖØÒª£¬Ó¦¸ÃÒª½÷É÷´¦Àí¡£

sunpinyin ÔÚÕâ·½Ãæ´¦ÀíµÃÊ®·ÖÑϽ÷¡£

Sent from Transformer Prime
On Mar 4, 2013 9:48 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:

> °æȨ´ÓÀ´¶¼²»ÊÇһЩÎÊÌ⣬¶øÊÇ·¨ÂÉÎÊÌâ¡£
> ÔÚ 2013-3-4 ÏÂÎç9:45£¬"Christopher Meng" <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ×éºÏ¿ÉÒÔ´òÂÒ°¡¡£
> >
> > ÎÒÈç¹ûÕ¾ÔÚ¿ª·¢Õ߽Ƕȣ¬¿ª·¢ÕßÔõô֤Ã÷ÄØ£¿
> >
> > On 3/4/13, ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> > > Ò»¸ö´Ê»ã²»ÊÇ£¬µ«ÊÇÒ»×é´Ê»ã¾ÍÊÇÁË¡£¾ÍÈçÒ»±¾Ð¡Ëµ£¬Ã¿Ò»¸ö×Ö¶¼ÊÇûÓаæȨµÄ£¬µ«ÊÇ×éºÏÔÚÒ»ÆðÁ˾ÍÓÐÁË¡£
> > > ÔÚ 2013-3-4 ÏÂÎç9:41£¬"Christopher Meng" <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > >> ÐèÒª°æȨÂð£¿
> > >>
> > >> ÄѲ»³É´Ê»ãÊÇijÊäÈë·¨´´ÔìµÄ£¿
> > >>
> > >> --
> > >>
> > >>
> > >> *Yours sincerely,*
> > >> *Christopher Meng*
> > >>
> > >> Got problems with Windows? - ReBoot
> > >> Got problems with Linux? - Be Root
> > >>
> > >> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > >> http://cicku.me
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> > --
> >
> >
> > *Yours sincerely,*
> > *Christopher Meng*
> >
> > Got problems with Windows? - ReBoot
> > Got problems with Linux? - Be Root
> >
> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > http://cicku.me
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list