[FZH] ACPI: [Package] has zero elements

xiyoulaoyuanjia xiyoulaoyuanjia at gmail.com
Tue Mar 5 02:38:41 UTC 2013


¶÷£¬Õâ¸ö˵µÄÏêϸ¡£¡£¡£Ð»Ð»ÁË¡£¡£


ÔÚ 2013Äê3ÔÂ5ÈÕÉÏÎç4:52£¬Qian Hong <fracting在gmail.com>дµÀ£º

> Hi,
>
> 2013/3/4 Qingwei Zhang <qzhang.canada在gmail.com>:
> > ¿ÉÒÔ˵ÏêϸһЩÂð£¿
>
> ²»Í¬µÄÏîÄ¿¶Ô±¨bugµÄÒªÇó²»ÍêÈ«Ò»Ñù,µ«Ò²ÓÐÏàͨµÄµØ·½,¿ÉÒÔ¶ÁһϠÈçºÎÓÐЧµØ±¨bug ÕâƪÎÄÕÂ, µ±×÷±¨bugµÄͨÓÃÖ¸ÄÏ:
> http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs-cn.html
>
> ¾ßÌåµ½ÉùÒôÏà¹ØµÄbug,Ôò½¨Òé²Î¿¼
> https://wiki.ubuntu.com/DebuggingSoundProblems
>
> https://fedoraproject.org/wiki/How_to_troubleshoot_sound_problems?rd=SoundTroubleshooting
> https://fedoraproject.org/wiki/How_to_debug_sound_problems
>
> ±¨bug֮ǰ:
> - ¼ÇµÃÏÈÉý¼¶µ½×îпª·¢°æ½øÐвâÊÔ,ÒÔÃâÖظ´±¨bug
> - ¼ÇµÃÔÚbugzillaÖÐËÑË÷ÏÖÓеÄbug,ÒÔÃâÖظ´±¨bug
>
> ±¨bugµÄʱºò:
> - ¼ÇµÃ˵Çå³þ×Ô¼ºµÄ·¢Ðаæ°æ±¾,Äں˰汾ºÍÏà¹Ø¿â°æ±¾
> - ·ÖµãÁгöÖØÏÖbugµÄ²½Öè.
> ÕâÒ»µã¶ÔÓÚÓ¢ÎIJ»ºÃµÄÅóÓÑÀ´Ëµ¸üÖØÒª,Èç¹û±¾À´±í´ï±È½Ï³ÔÁ¦,µ«ÊÇÄãÄÜ·ÖµãÁгöÀ´,µÚÒ»²½×öʲô,µÚ¶þ²½×öʲô,ÕâÑù¾ÍËãÓ¢ÎIJ»Ì«ºÃÒ²ÈÝÒ×ÈÃÈ˶Á¶®.
>
> ±¨bugÒÔºó:
> - ¼ÇµÃ¸ú½ø. Èç¹û¿ª·¢ÕßѯÎʽøÒ»²½µÄÐÅÏ¢»òÕßÌṩpatchÒªÇó²âÊÔ,¼ÇµÃ¼´Ê¹Ð­Öú.Èç¹ûÌ«¾ÃûÈË´¦Àí,¿ÉÒÔÿһ¸öÔµ½Èý¸öÔÂÉý¼¶µ½×îа汾ÖØвâÊÔÒ»ÏÂ.
> -
> ¼ÇµÃµ½ÄãÔ­À´ÇóÖú¹ýµÄÓʼþÁбí/ÂÛ̳ÌùÒ»ÏÂbugÁ´½Ó,ÈÃÆäËûÓöµ½ÏàͬÎÊÌⲢͨ¹ýËÑË÷ÒýÇæÕÒµ½ÏàͬÌû×ÓµÄÅóÓÑÉÙ×ßµãÍä·.¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑÒ²¿ÉÒÔ°ïæ¼àÊӺͲâÊÔÄãµÄbug.
>
> - ÒÔÉϼ¸µãÊÇ×î»ù±¾µÄͨÓÃÒªÇó,ÆäËûÒªµã²Î¼ûÉÏÃæµÄÎÄÕÂ. ÁíÍâ, ÌáÎʵÄÖÇ»Û Ò²¿ÉÒÔ×÷Ϊ±¨bugÖ¸ÄÏÀ´¶Á,Ô­ÀíÊÇÒ»ÑùµÄ.
>
> Good luck.
>
> --
> Regards,
> Qian Hong
>
> -
> http://www.winehq.org
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
¼ÌÐøÉÏ·¡£¡£


More information about the Chinese mailing list