[FZH] ibus 要不要加入流行词汇 RPM?

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Wed Mar 6 11:19:12 UTC 2013


ά»ù°Ù¿ÆֻҪʹÓûØÏàͬµÄ CC Ðí¿ÉÖ¤Ó¦¸Ãûɶ´óÎÊÌâµÄÑù×Ó¡£

Sent from Transformer Prime
On Mar 6, 2013 7:00 PM, "Tristan Huang" <tristan.j.huang在gmail.com> wrote:

> Á÷ÐдÊÓï¿ÉÒÔ´ÓwikiÖÐ×¥´ÊÌõ£¬±ÈÈ磺
>
>
> http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%99%86%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%AF%AD%E8%A8%80%E5%88%97%E8%A1%A8
>
> µ¥´¿µÄÁ÷ÐдÊÓïÓ¦¸Ã²»»áÓÐʲô°æȨÎÊÌâ°É£¿
>
>
> ÔÚ 2013Äê3ÔÂ6ÈÕÏÂÎç4:24£¬ <chen.chenchacha在gmail.com>дµÀ£º
>
> > On 11:23 Tue 05 Mar   , Peng Wu wrote:
> > > »¹ÔÚ½øÐе±ÖУ¬»¹µÃ¹ýÒ»Õó¶ù²ÅÄܳö½á¹û£¬ÇëÉԵȡ£
> > >
> > > Èç¹û³É¹¦µÄ»°£¬ÎÒ»á֪ͨ´ó¼Ò¡£
> > >
> > > ÔÚ 2013-03-05¶þµÄ 11:01 +0800£¬Christopher MengдµÀ£º
> > > > ½øÕ¹ÈçºÎ£¿
> > > > ÔÚ 2013-3-5 AM10:57£¬"Peng Wu" <peng.e.wu在gmail.com>дµÀ£º
> > > >
> > > > > ¸öÈ˾õµÃÊ×ÏÈÒª½â¾ö´Ê¿âÊý¾ÝµÄÎÊÌ⣬¿ÉÒÔͨ¹ýдÊʶ±ðËã·¨½øÐУ¬Ä¿Ç°
> > > > > libpinyinÔÚ³¢ÊÔÕâ·½ÃæµÄ¹¤×÷¡£
> > > > >
> > > > > sunpinyin´´½¨ÁËopen-gram£¬Ò²Ïë½â¾öÕâ¸öÎÊÌâ¡£
> > > > >
> > > > > ÓÐÁË´Ê¿âÊý¾Ýºó£¬¾Í¿ÉÒÔͨ¹ýrpm¸üÐÂÁË.
> > > > >
> > > > > ÔÚ 2013-03-04Ò»µÄ 21:27 +0800£¬Christopher MengдµÀ£º
> > > > > > Hi,
> > > > > >
> > > > > > 1ÔÂ·ÝµÄ Release Party
> > > > > >
> > > > >
> >
> ÉÏÓÐÈËÔø¾­Ìá³ö¸ÄÉÆ´Ê»ãʶ±ðµÄ·½°¸£¬¾ÍÊǼÓÉÏÒ»¸ö±ÈÈçibus-fashionwords(Ϲ±àµÄÃû×ÖÎðÅç)µÄÁ÷Ðдʻã¿â¡£¿â×îºóͨ¹ýRPM¸üУ¬ÒòΪÕâÑù»áûÓÐÔ¶³Ì·þÎñÆ÷µÄ¸üÐÂÎÊÌâ(ºÜ¶àÊäÈë·¨ÐèÒªÁªÍø¸üж԰É)¡£
> > > > > >
> > > > > > ÎÒ¿´Î¢ÈíÒѾ­ÓÐÒ»¸ö ¡°Î¢ÈíÆ´Òô¼ò½Ý 2012 Á÷Ðдʻã¸üС±µÄÈí¼þ°ü(KB2723261)£¬¼ÈÈ»Õâ¸ö¿ÉÐУ¬ºÎ²»ÊÔÊÔ£¿
> > > > > >
> > > > > > Çó´ó¼ÒÒâ¼û¡£
> > Õâ¸öÕæµÄÈÃÈËÆÚ´ýÍò·Ö°¡¡£
> > fedora17µÄʱºò·¢ÏÖÊäÈë·¨ÓÐЩʱºò»á¼ÇÒäÎÒ³£ÓõĴÊÓ»¹Ð¡ÐË·ÜÁËһϡ£²»¹ýÕâ¸ö¼ÇÒäËƺõÊǽðÓãÅƵģ¬Ã»¶à¾ÃÎҵij£ÓôÊÓïÓÖ²»¼ûÁË¡£
> > ÓÐÁË¿ÉÒÔ¸üеĴʿâÊäÈë·¨¾Íʲô¶¼ºÃ˵ÁË¡£
> > Æäʵ×î³õû±ØÒª×öµÄÌ«´ó£¬ÓоÍÐÐÁË£¬ÍêÃÀÊÇÒÔºóµÄÊ¡£
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list