[FZH] ibus 要不要加入流行词汇 RPM?

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Thu Mar 7 15:36:02 UTC 2013


Sent from Transformer Prime
On Mar 7, 2013 10:16 PM, "Mike Manilone" <crtmike在gmx.us> wrote:
>
> Äãß@‚€Õf·¨ºÜÆæ¹Ö¡£Ô~²»ÊÇÎÒÔìµÄ£¬ÎÒÖ»ÊÇÊÕ¼¯Æðí£¬ËûÈˁK›]ÓÐÖ±½ÓÑ}ÑuÎҵijÉ
> ¹û£¬ ‘ʲüN•þ±»·Q ‘Ç֙ࣿÎÒµÚÒ»‚€Ê¹ÓÃÁË ABCDEFGHRSTUVWXYZIJKLMNOPQ µÄ×Öĸ
> í˜Ðò£¬ÊDz»ÊÇÒ²ËãÓаæ™à£¿
>
> ¾ÍËãÊÇÔ~µä£¬Ëû¸ù“þÒ»¶¨µÄí˜ÐòÅŰ棬Ҳ›]ÒŠÕlÕf¡¸Äã²»ÄÜÓÝhÕZÆ´Òôí˜ÐòÅÅ£¬ß@
> ÊÇÎÒµÚÒ»‚€Óõģ¬ÎÒ³ö°æÁË£¬ÎÒÓÐß@‚€·½·¨/í˜ÐòµÄ°æ™à¡¹¡£
>
> ÁíÍ⣬ÒÔÄãµÄÒŠ½â£¬ËùÓеÄÆ´ÒôÝ”Èë·¨¶¼ÇÖ·¸Ëѹ·Ý”Èë·¨µÄ°æ™àÁË£¬Òò ‘Ëѹ·µÄÔ~
> ŽìºÍÆäËûÝ”Èë·¨µÄÔ~Žì±ØÈ»ÓдóÁ¿ÖدB¡£
>
> àÅ£¬º††ÎÕf£¬Ö»ÒªÎÒ‚ƒ×Ô¼ºßMÐÐÔ~¡ÊÕ¼¯£¬›]Óаæ™à†–î}¡£

ÒÔÎÒ¸öÈ˵ÄÀí½â£¬´Ê¿âÀïµÄ´ÊÓï±¾ÉíÊÇûÓаæȨµÄ¡£µ«ÊÇ´Ê¿â±¾Éí°Ñ´ÊÓïÊÕ¼¯ºó°´ÕÕÒ»¶¨Ë³ÐòÅÅÁв¢³ö°æ£¬ÄÇô´Ê¿â¿ÉÒÔ±»¿´×÷ÊÇÒ»²¿ÎÄѧ×÷Æ·¡£ÄÇÎÄѧ×÷Æ·¾Í¿Ï¶¨ÓаæȨ¹éÊôµÄÎÊÌâ¡£ËùÒÔËѹ·ÊÕ¼¯µÄ´Ê¿âµ±È»ÊÇÊôÓÚËѹ·ËùÓеġ£Ä¿Ç°¼¸ºõËùÓеÄ
Linux
·¢ÐаæÔÚûÓеõ½°æȨÈËͬÒâµÄÇé¿öÏ£¬ÊDz»ÔÊÐíÈκηǹ«ÓÐÁìÓòµÄÖÐÎÄ´Ê¿â½øÈëÈí¼þ²Ö¿â¡£°üÀ¨¹È¸èÆ´ÒôÊäÈë·¨µçÄ԰棬Ëѹ·ÊäÈë·¨ºÍÌÚѶµÄÊäÈë·¨¡£×¢Ò⣬Android
ÉϵĹȸèÆ´ÒôÊäÈë·¨ÒÔÇ°µÄ°æ±¾µÄÆ´Òô´Ê¿âºÍ×¢Òô´Ê¿âÊÇ¿ªÔ´µÄ£¬µ«²»Ì«Çå³þ×îа汾ҲÊDz»ÊǼÌÐø¿ªÔ´ÁË¡£Ã²ËÆ Peng Wu ÔÚ°ëÄêÇ°È¥µôÁË
ibus-pinyin µÄ Android ÖÐÎĴʿ⣿

ÁíÍâÄã½èÖúË㷨ЭÖúÕûÀí´Ê¿âÖеĴÊÓï˳Ðò£¬Èç¹ûÕâ¸öËã·¨ÊÇÄã¶À´´µÄ£¬Ä㻹¿ÉÒÔ³ÐÈÏÏòË㷨רÀûµÄ¹ú¼Ò»òµØÇøÉêÇëרÀû¡£Èç¹ûÄã°ÑÕâ¸öÅÅÐòËã·¨ÊÚȨÆäËûÈËʹÓã¬ÄÇô´ÊÓïÅÅÐò½á¹ûµÄ°æȨÊǹéË㷨ʹÓÃÈËËùÓУ¬¶ø²»ÊÇË㷨רÀû³ÖÓÐÈËËùÓС£

ÎÒµÄÀí½â²»Ò»¶¨×¼È·£¬ÍûÖ¸Õý¡£

>
> ÔÚ 2013-03-07ËÄµÄ 17:36 +0800£¬¶ÅºêÓðдµÀ£º
> >
Á÷Ðдʻ㱾ÉíÊÇûÓаæȨµÄ£¬µ«ÊÇÊÕ¼¯µ½µÄÁ÷ÐдʻãÊÇÓаæȨµÄ¡£¾ÍºÃÏñ¿ÚͷתÊöµÄ¹ÊÊÂûÓаæȨ£¬µ«ÊÇÒ»µ©Ä³È˲ɼ¯ºó³ö°æÁ˱ãÓÐÁË°æȨ¡£ÄãÄѵÀÒª·ñÈÏ·ÅÔÚ½ñÌ죬˾ÂíǨûÓС¶Ê·¼Ç¡·µÄ°æȨô£¿
> àÅ£¬›]åe£¬ÎÒ‚ƒÕJ ‘ÊÇ˾ñRßwŒ‘µÄ£¬µ«ÊÇËûÕæµÄ›]Óаæ™à£¬Òò ‘ÔÚÎÒ‡ø£¬Öø×÷™àÔÚ
> ×÷Õßñ{úQáá50Ä꣬¾Í×Ô„ÓÈ¡ÏûÁË£¨¸ü„eÕfÊǹÅÈËËù×÷£©£¬Ò²¾ÍÊÇÕf£¬ËùÓÐÈ˶¼¿ÉÒÔ
> ëS±ã³ö°æËûµÄ×÷Æ·£¬²»ÐèÒªÔÙÖ§¸¶°æ™àÙM¡£
>
> ²»È»£¬ÎÒ‚ƒÔÚ³ö°æÎïÖÐÒýÓá¸ÅÎÍûÖø¡¢ÅÎÍûÖø¡¹¡¸ŒW¶ø²»Ë¼„tØ裬˼¶ø²»ŒW„t´ù¡¹
> ¡¸ËÎÓи»ÈË£¬ÌìÓꠝ‰Ä¡¹¶¼ÒªÖ§¸¶°æ™àÙMÁË¡£
>
> ×÷ÕߺͰæ™àÖ®égÓÐʲüN±ØȻ“ÀM£¬ÔÚÏÂñwâg£¬ŒËù²»Öª¡£Ò»‚€ÈËÍêÈ«¿ÉÒÔŒ‘³öí°Ñ
> °æ™àÞD׌½oËûÈË¡£

ÕâЩÓï¾äµÄ°æȨÈËÒѾ­ÀëÊÀ³¬¹ý 50 ÄêÁË£¬ËùÒÔÕâЩÃûÑÔ×ÔÈ»½øÈ빫ÓÐÁìÓò¡£

>
> > ÔÚ 2013-3-6 ÏÂÎç9:44£¬"Jason Ma" <rosegun38在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > to¶ÅºêÓ𣺠Á÷ÐдÊÌõÒ²ÓаæȨô£¬Õâ¸öÊDz»ÊÇÄãÀí½â´íÎó°¡£¬Á÷ÐдÊÌõµÄ°æȨҲ²»¿ÉÄÜÔÚijһ¸ö¹«Ë¾°É¡£
> > >
> > >
> > > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ6ÈÕÏÂÎç7:30£¬Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > µ«ÎªÊ²Ã´ Google ÒªÏòÄãÌṩ×ÊÔ´×öËü¹«Ë¾²»Ïà¹ØµÄÊÂÇéÄØ£¿£¿¸üºÎ¿ö Google
> > > ÿÄ궼×ÊÖú¿ªÔ´ÉçÇøºÍ¿ªÔ´»î¶¯°¡£¬²»ÐèҪͨ¹ýÕâ¸ö»î¶¯Ê÷Á¢¿Ú±®°¡¡£
> > > >
> > > > Sent from Transformer Prime
> > > > On Mar 6, 2013 7:21 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> > > >
> > > > > ÄÇΪʲô²»ÄÜÖ±½ÓÓÉGoogleÌṩ·þÎñÄØ¡£Ò»·½Ãæ½ÚÔ¼·ÑÓã¬ÁíÒ»·½Ãæ¶ÔGoogle¿ÉÒÔÊ÷Á¢Á¼ºÃµÄ¿Ú±®¡£
> > > > > ÔÚ 2013-3-6 ÏÂÎç7:19£¬"Liang Suilong" <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º
> > > > >
> > > > > > ²»Óøú Google ЭÉ̵ģ¬Ö±½ÓÂòËûÃǵķþÎñ¾ÍÊÇÁË£¬±ÈÈç GAE ºÍ GCE ʲôµÄ¡£
> > > > > >
> > > > > > Sent from Transformer Prime
> > > > > > On Mar 6, 2013 7:03 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> > > > > >
> > > > > > > µÄÈ·ÊÇûÓС£¸öÈ˽¨Ò飬ÊDz»ÊÇ¿ÉÒÔ¸úGoogleЭÉÌ Ê¹ÓÃGoogleµÄÏà¹ØµÄ·þÎñÆ÷ºÍ·þÎñ¡£
> > > > > > > ÔÚ 2013-3-6 ÏÂÎç7:00£¬"Tristan Huang" <tristan.j.huang在gmail.com
>дµÀ£º
> > > > > > >
> > > > > > > > Á÷ÐдÊÓï¿ÉÒÔ´ÓwikiÖÐ×¥´ÊÌõ£¬±ÈÈ磺
> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > >
> > >
http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%99%86%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%AF%AD%E8%A8%80%E5%88%97%E8%A1%A8
> > > > > > > >
> > > > > > > > µ¥´¿µÄÁ÷ÐдÊÓïÓ¦¸Ã²»»áÓÐʲô°æȨÎÊÌâ°É£¿
> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ6ÈÕÏÂÎç4:24£¬ <chen.chenchacha在gmail.com>дµÀ£º
> > > > > > > >
> > > > > > > > > On 11:23 Tue 05 Mar   , Peng Wu wrote:
> > > > > > > > > > »¹ÔÚ½øÐе±ÖУ¬»¹µÃ¹ýÒ»Õó¶ù²ÅÄܳö½á¹û£¬ÇëÉԵȡ£
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > Èç¹û³É¹¦µÄ»°£¬ÎÒ»á֪ͨ´ó¼Ò¡£
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > ÔÚ 2013-03-05¶þµÄ 11:01 +0800£¬Christopher MengдµÀ£º
> > > > > > > > > > > ½øÕ¹ÈçºÎ£¿
> > > > > > > > > > > ÔÚ 2013-3-5 AM10:57£¬"Peng Wu" <peng.e.wu在gmail.com>дµÀ£º
> > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > ¸öÈ˾õµÃÊ×ÏÈÒª½â¾ö´Ê¿âÊý¾ÝµÄÎÊÌ⣬¿ÉÒÔͨ¹ýдÊʶ±ðËã·¨½øÐУ¬Ä¿Ç°
> > > > > > > > > > > > libpinyinÔÚ³¢ÊÔÕâ·½ÃæµÄ¹¤×÷¡£
> > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > sunpinyin´´½¨ÁËopen-gram£¬Ò²Ïë½â¾öÕâ¸öÎÊÌâ¡£
> > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > ÓÐÁË´Ê¿âÊý¾Ýºó£¬¾Í¿ÉÒÔͨ¹ýrpm¸üÐÂÁË.
> > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > ÔÚ 2013-03-04Ò»µÄ 21:27 +0800£¬Christopher MengдµÀ£º
> > > > > > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > 1ÔÂ·ÝµÄ Release Party
> > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > >
> > >
ÉÏÓÐÈËÔø¾­Ìá³ö¸ÄÉÆ´Ê»ãʶ±ðµÄ·½°¸£¬¾ÍÊǼÓÉÏÒ»¸ö±ÈÈçibus-fashionwords(Ϲ±àµÄÃû×ÖÎðÅç)µÄÁ÷Ðдʻã¿â¡£¿â×îºóͨ¹ýRPM¸üУ¬ÒòΪÕâÑù»áûÓÐÔ¶³Ì·þÎñÆ÷µÄ¸üÐÂÎÊÌâ(ºÜ¶àÊäÈë·¨ÐèÒªÁªÍø¸üж԰É)¡£
> > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > ÎÒ¿´Î¢ÈíÒѾ­ÓÐÒ»¸ö ¡°Î¢ÈíÆ´Òô¼ò½Ý 2012
> > > > Á÷Ðдʻã¸üС±µÄÈí¼þ°ü(KB2723261)£¬¼ÈÈ»Õâ¸ö¿ÉÐУ¬ºÎ²»ÊÔÊÔ£¿
> > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > Çó´ó¼ÒÒâ¼û¡£
> > > > > > > > > Õâ¸öÕæµÄÈÃÈËÆÚ´ýÍò·Ö°¡¡£
> > > > > > > > >
> > > > fedora17µÄʱºò·¢ÏÖÊäÈë·¨ÓÐЩʱºò»á¼ÇÒäÎÒ³£ÓõĴÊÓ»¹Ð¡ÐË·ÜÁËһϡ£²»¹ýÕâ¸ö¼ÇÒäËƺõÊǽðÓãÅƵģ¬Ã»¶à¾ÃÎҵij£ÓôÊÓïÓÖ²»¼ûÁË¡£
> > > > > > > > > ÓÐÁË¿ÉÒÔ¸üеĴʿâÊäÈë·¨¾Íʲô¶¼ºÃ˵ÁË¡£
> > > > > > > > > Æäʵ×î³õû±ØÒª×öµÄÌ«´ó£¬ÓоÍÐÐÁË£¬ÍêÃÀÊÇÒÔºóµÄÊ¡£
> > > > > > > > > --
> > > > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > > > >
> > > > > > > > --
> > > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > > >
> > > > > > > --
> > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > > > --
> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Best wishes,
> > >
> > > Jason Ma
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list