[FZH] fedora18切换桌面

Yoda Jahweh jhwhbd at gmail.com
Tue Mar 12 14:24:31 UTC 2013


systemctl enable gdm ÎÒÔËÐÐÁË£¬È»ºó£¬ÊµÔÚÊÇûÕÒµ½ÄǸö»á»°ÔÚÄÄ°¡¡£ËÀ»îÕÒ²»µ½¡£


2013/3/12 DrBenson <benson在bensontech.net>

> Could be GDM,  try this way as root
> # *systemctl enable gdm*
>
> *Benson*
> =============================
> 2013/3/12 Yoda Jahweh <jhwhbd在gmail.com>
>
> > Ó¦¸ÃÊÇϵͳ×Ô´ø£¬Ò²¾ÍÊÇgnome3×Ô´øµÄ¡­¡­ÎÒ²»ÖªµÀ½Ðɶ¡£
> >
> >
> > 2013/3/12 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>
> >
> > > ÄãµÄ×ÀÃæ¹ÜÀíÆ÷ÊÇʲô£¿
> > > ÔÚ 2013-3-12 ÏÂÎç10:07£¬"Yoda Jahweh" <jhwhbd在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > > ÈýÀÏËÄÉÙ£¬¸÷λÀÏ´ó£¬ÎÒÕý³£×°µÄfedora18£¬gnome3£¬È»ºóyum install
> > > >
> > > >
> > >
> >
> mate-desktop£¬ÒÀÀµ¹ØϵÓÖ×°ÁËÒ»¸ölibºÍÒ»¸öunique¡£ÏÖÔÚµÄÎÊÌâÊÇ£¬ÕÒ²»µ½µÇ½ʱ¿ÉÒÔÑ¡Ôñ×ÀÃæ»·¾³µÄµØ·½¡£Õâ¸öÊÇ»¹ÐèÒª²Ù×÷»¹ÊÇʲô¶«Î÷ÄØ£¿Ð»Ð»£¡
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list