[FZH] fedora18切换桌面

Kin Leung ballkids.leung at gmail.com
Tue Mar 12 14:38:51 UTC 2013


ÎÒÑbÁËE17£¬ÄÜ¿´µ½E17£¬µ«ÊÇ°´µÇä›áá߀ÊÇÌø»ØGDMµÇ䛡£¡£¡£


2013/3/12 Yoda Jahweh <jhwhbd at gmail.com>

> systemctl enable gdm ÎÒÔËÐÐÁË£¬È»ºó£¬ÊµÔÚÊÇûÕÒµ½ÄǸö»á»°ÔÚÄÄ°¡¡£ËÀ»îÕÒ²»µ½¡£
>
>
> 2013/3/12 DrBenson <benson at bensontech.net>
>
> > Could be GDM,  try this way as root
> > # *systemctl enable gdm*
> >
> > *Benson*
> > =============================
> > 2013/3/12 Yoda Jahweh <jhwhbd at gmail.com>
> >
> > > Ó¦¸ÃÊÇϵͳ×Ô´ø£¬Ò²¾ÍÊÇgnome3×Ô´øµÄ¡­¡­ÎÒ²»ÖªµÀ½Ðɶ¡£
> > >
> > >
> > > 2013/3/12 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>
> > >
> > > > ÄãµÄ×ÀÃæ¹ÜÀíÆ÷ÊÇʲô£¿
> > > > ÔÚ 2013-3-12 ÏÂÎç10:07£¬"Yoda Jahweh" <jhwhbd at gmail.com>дµÀ£º
> > > >
> > > > > ÈýÀÏËÄÉÙ£¬¸÷λÀÏ´ó£¬ÎÒÕý³£×°µÄfedora18£¬gnome3£¬È»ºóyum install
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > >
> >
> mate-desktop£¬ÒÀÀµ¹ØϵÓÖ×°ÁËÒ»¸ölibºÍÒ»¸öunique¡£ÏÖÔÚµÄÎÊÌâÊÇ£¬ÕÒ²»µ½µÇ½ʱ¿ÉÒÔÑ¡Ôñ×ÀÃæ»·¾³µÄµØ·½¡£Õâ¸öÊÇ»¹ÐèÒª²Ù×÷»¹ÊÇʲô¶«Î÷ÄØ£¿Ð»Ð»£¡
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list