[FZH] 清华的mirrors要关闭,你有什么想说的

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Tue Mar 12 15:14:06 UTC 2013


֮ǰÓÐÈË˵¹ý½ÌÓýÍøÁ÷Á¿·ÑÓùý¸ßËùÒԲű»Ç廪ͣµÄ£¬»¹ËµÊǸú¹ú¼ÊÁ÷Á¿½áËãÓйء£¡£

Sent from HTC One X
On Mar 12, 2013 10:50 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:

> ÄÇÎÒ¿´¿´³ÂijÈËÊDz»ÊÇÓÐÏë·¨À´Î¬»¤ÏÂÕâ¸öÀíÓÉ¡£²»¹ýËû²»ÔÚÇ廪ÁË£¬¿ÉÄÜûÓÐʲô»°ÓïȨ¡£
> ÔÚ 2013-3-12 ÏÂÎç10:48£¬"Kin Leung" <ballkids.leung在gmail.com>дµÀ£º
>
> > »òÕßÖ»ÒªÄÄ‚€½ÌÊÚ±³•øһϾ͑ªÔ“›]†–î}ÁË¡£¡£¡£
> >
> >
> > 2013/3/12 Kin Leung <ballkids.leung在gmail.com>
> >
> > > Ö»ÒªÕfÓ‹Ëã™CxxÑо¿ÖÐÐÄÑо¿ÐèÒª£¬ß@¾ÍÊÇÒ»‚€ºÜ´óµÄÀíÓÉ¡£¡£¡£
> > >
> > >
> > > 2013/3/12 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>
> > >
> > >> ¹Ø¼üÊÇÕâ¸ö²»ÊǽÌÓý°É¡£ÎÒÎʸúÍøÂçÖÐÐĹØϵºÜÇ×ÃܵijÂijÈ˵ģ¬Ëûµ¹ÊÇûÓÐÌ«¶àµÄ¼¤¶¯¡£
> > >> ÔÚ 2013-3-12 ÏÂÎç10:37£¬"Kin Leung" <ballkids.leung在gmail.com>дµÀ£º
> > >>
> > >> > ŒÔÚ²»¶®£¬ß@ücÔO‚äµÄé_äN¸úÄÇЩÉêÕˆÑо¿½›ÙM²îÌ«ßhÁË£¬¶øÇÒ£¬Ö»ÒªÅª‚€¡°¹ÚÃáÌûʡ±µÄÀíÓÉ¿ÉÒÔ´ó—lµÀÀíÏò½ÌÓý²¿ÒªåX°¡¡£¡£¡£
> > >> >
> > >> >
> > >> > 2013/3/12 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>
> > >> >
> > >> > > Ö»ÄÜ˵¿ªÔ´Èí¼þÒ²×ß²»³ö No Money No Talk µÄË×Ìס£
> > >> > >
> > >> > > ·ÅÐÄËѹ·ÊäÈë·¨Ò»¶¨²»»á¿ªÔ´µÄ£¬²»¹ý Engine ²»¿ªÔ´²»ÖØÒª£¬ÖØÒªµÄÊÇÓÐ×ã¹»µÄ API ¸øÊäÈë·¨¿ò¼Üд wrapper ¾ÍÐÐÁË¡£
> > >> > >
> > >> > > Sent from HTC One X
> > >> > > On Mar 12, 2013 6:27 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> > >> > >
> > >> > > > rt£¬ÍâÒ»Ôò£¬»ùÓÚfcitxµÄËѹ·ÊäÈë·¨Äڲ⡣
> > >> > > > ÄǸö¹Ø±ÕµÄÎÒ²»ËµÉ¶ÁË¡£
> > >> > > > ²»ÖªµÀËѹ·ÊäÈë·¨»á²»»á±ü³Ö¿ªÔ´Ì¬¶È£¬¿ÉÒÔÇáÒ×µÄǨÒƵ½ibus µÈƽ̨¡£
> > >> > > > --
> > >> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> > > >
> > >> > >
> > >> > > --
> > >> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> > >
> > >> > >
> > >> >
> > >> > --
> > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >> >
> > >> >
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list