[FZH] 清华的mirrors要关闭,你有什么想说的

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Tue Mar 12 23:35:05 UTC 2013


ʵ¼ÊÉÏÒѾ­ÓÐÈ˱»¶¢ÉÏÁË¡£
ÔÚ 2013-3-12 PM11:48£¬"Liang Suilong" <liangsuilong at gmail.com>дµÀ£º

> ¿´µ½ SHLUG µÄÌÖÂÛÓÐÈË˵µ½ÊÇÁ÷Á¿·ÑÓõÄÔ­Òò£¬±Ï¾¹Óв»ÉÙ Linuxer ÔÚ CDN µÈÍøÂ繫˾¹¤×÷£¬ÐÐÇéÊǶàÉÙ´óµÖ»áÖªµÀ¡£
>
>
> ´Ó¹«¿ªÐÅÖÐÎÒÃÇÎÞ´ÓµÃÖª¾¿¾¹ÊÇʲôԭÒòʲôì¶Üµ¼Ö¾µÏñÍ£·þ£¬Ö»ÖªµÀÕâ¸ö¾µÏñÏíÓþ¹úÄÚÍ⣬Óв»ÉÙͬѧºÍÀÏʦÎÞ˽·îÏ×¹ý¡£¹«¿ªÐÅÓÐÀûÓÃÉç»áÓßÂÛѹÁ¦²©È¡¹Ø×¢ºÍͬÇéÖ®ÏÓ¡£µ«¾µÏñÍ£·þ±Ï¾¹²»ÊǺÃÊ£¬Ò²ÊÇѧУºÍÉç»áµÄÖØ´óËðʧ¡£ÎÒµ£ÐĵÄÊÇÕâЩ·¢¹«¿ªÐŵÄͬѧ»á²»»á±»ÇïºóËãÕË¡£
>
> Sent from Transformer Prime
> On Mar 12, 2013 11:22 PM, "Kin Leung" <ballkids.leung at gmail.com> wrote:
>
> > ÓÖûÓй«¿ªÕ˱¾£¬who knows¡£¡£¡£
> >
> >
> > 2013/3/12 Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
> >
> > > ֮ǰÓÐÈË˵¹ý½ÌÓýÍøÁ÷Á¿·ÑÓùý¸ßËùÒԲű»Ç廪ͣµÄ£¬»¹ËµÊǸú¹ú¼ÊÁ÷Á¿½áËãÓйء£¡£
> > >
> > > Sent from HTC One X
> > > On Mar 12, 2013 10:50 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao at gmail.com> wrote:
> > >
> > > > ÄÇÎÒ¿´¿´³ÂijÈËÊDz»ÊÇÓÐÏë·¨À´Î¬»¤ÏÂÕâ¸öÀíÓÉ¡£²»¹ýËû²»ÔÚÇ廪ÁË£¬¿ÉÄÜûÓÐʲô»°ÓïȨ¡£
> > > > ÔÚ 2013-3-12 ÏÂÎç10:48£¬"Kin Leung" <ballkids.leung at gmail.com>дµÀ£º
> > > >
> > > > > »òÕßÖ»ÒªÄÄ‚€½ÌÊÚ±³•øһϾ͑ªÔ“›]†–î}ÁË¡£¡£¡£
> > > > >
> > > > >
> > > > > 2013/3/12 Kin Leung <ballkids.leung at gmail.com>
> > > > >
> > > > > > Ö»ÒªÕfÓ‹Ëã™CxxÑо¿ÖÐÐÄÑо¿ÐèÒª£¬ß@¾ÍÊÇÒ»‚€ºÜ´óµÄÀíÓÉ¡£¡£¡£
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > 2013/3/12 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>
> > > > > >
> > > > > >> ¹Ø¼üÊÇÕâ¸ö²»ÊǽÌÓý°É¡£ÎÒÎʸúÍøÂçÖÐÐĹØϵºÜÇ×ÃܵijÂijÈ˵ģ¬Ëûµ¹ÊÇûÓÐÌ«¶àµÄ¼¤¶¯¡£
> > > > > >> ÔÚ 2013-3-12 ÏÂÎç10:37£¬"Kin Leung" <ballkids.leung at gmail.com>дµÀ£º
> > > > > >>
> > > > > >> > ŒÔÚ²»¶®£¬ß@ücÔO‚äµÄé_äN¸úÄÇЩÉêÕˆÑо¿½›ÙM²îÌ«ßhÁË£¬¶øÇÒ£¬Ö»ÒªÅª‚€¡°¹ÚÃáÌûʡ±µÄÀíÓÉ¿ÉÒÔ´ó—lµÀÀíÏò½ÌÓý²¿ÒªåX°¡¡£¡£¡£
> > > > > >> >
> > > > > >> >
> > > > > >> > 2013/3/12 Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
> > > > > >> >
> > > > > >> > > Ö»ÄÜ˵¿ªÔ´Èí¼þÒ²×ß²»³ö No Money No Talk µÄË×Ìס£
> > > > > >> > >
> > > > > >> > > ·ÅÐÄËѹ·ÊäÈë·¨Ò»¶¨²»»á¿ªÔ´µÄ£¬²»¹ý Engine ²»¿ªÔ´²»ÖØÒª£¬ÖØÒªµÄÊÇÓÐ×ã¹»µÄ API ¸øÊäÈë·¨¿ò¼Üд wrapper
> > > ¾ÍÐÐÁË¡£
> > > > > >> > >
> > > > > >> > > Sent from HTC One X
> > > > > >> > > On Mar 12, 2013 6:27 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao at gmail.com>
> > > wrote:
> > > > > >> > >
> > > > > >> > > > rt£¬ÍâÒ»Ôò£¬»ùÓÚfcitxµÄËѹ·ÊäÈë·¨Äڲ⡣
> > > > > >> > > > ÄǸö¹Ø±ÕµÄÎÒ²»ËµÉ¶ÁË¡£
> > > > > >> > > > ²»ÖªµÀËѹ·ÊäÈë·¨»á²»»á±ü³Ö¿ªÔ´Ì¬¶È£¬¿ÉÒÔÇáÒ×µÄǨÒƵ½ibus µÈƽ̨¡£
> > > > > >> > > > --
> > > > > >> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >> > > >
> > > > > >> > >
> > > > > >> > > --
> > > > > >> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >> > >
> > > > > >> > >
> > > > > >> >
> > > > > >> > --
> > > > > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >> >
> > > > > >> >
> > > > > >> --
> > > > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >>
> > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list