[FZH] 求一款线索不会被打断的邮件客户端

Aron Xu happyaron.xu at gmail.com
Thu Mar 14 01:12:56 UTC 2013


2013/3/14 chenchacha <1241824064在qq.com>:
> 相当多的QQ邮箱会打断线索,偶尔会有yahoo。gmail出丑的几率比较小。
>

QQ 邮箱在 Web 上回复会打断线索,用一个正常点的客户端回复应该就好了。

-- 
Regards,
Aron Xu


More information about the Chinese mailing list