[FZH] rpm 数据库异常问题

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Thu Mar 14 14:37:31 UTC 2013


Mike ˵µÄÊÇÕýÈ·µÄ¡£

²»¹ýÎÒÏëÎÒºÍ robin ¿ÉÄÜÓõÄÊÇ rawhide,Ä¿Ç°Á¬ nginx ¶¼ËÑË÷²»µ½£¬Ó¦¸ÃÊÇ branch ûÍê³É¡£*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Got problems with Windows? - ReBoot
Got problems with Linux? - Be Root

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me


2013/3/14 Mike Manilone <crtmike at gmx.us>

> rpm --rebuilddb ? ÃüÁîÓ›²»Ç壬²»ß^¿ÉÒÔ Google µ½£¨Ó›µÃ‚ä·Ý£¡£¡£¡£©
>
> ì¶ ËÄ£¬2013-03-14 ì¶ 20:59 +0800£¬Robin Lee Ìáµ½£º
> > yum clean rpmdb?
> > ÄÇÖ»ÊǶ¯ yum µÄ»º´æ°É
> >
> >
> > On Thu, Mar 14, 2013 at 8:54 PM, Christopher Meng <cickumqt at gmail.com
> >wrote:
> >
> > > clean rpmdb and try again?
> > >
> > >
> > >
> > > *Yours sincerely,*
> > > *Christopher Meng*
> > >
> > > Got problems with Windows? - ReBoot
> > > Got problems with Linux? - Be Root
> > >
> > > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > > http://cicku.me
> > >
> > >
> > > 2013/3/14 Robin Lee <robinlee.sysu at gmail.com>
> > >
> > > > Óöµ½Á˹ÖÒìµÄ rpm Êý¾Ý¿âÒì³£ÎÊÌâ
> > > >
> > > > Á½ÖÖÏÖÏó£º
> > > >
> > > > 1. # rpm -q rpm
> > > > package rpm is not installed
> > > >
> > > > rpm Êý¾Ý¿â¶ªÊ§ÁËһЩ°²×°°üµÄ¼Í¼
> > > >
> > > > 2. # rpm -q XX|wc -l
> > > > 31527
> > > >
> > > > rpm Êý¾Ý¿âÏÔʾijһÈí¼þ°üÖظ´°²×°Á˾޶à´Î
> > > >
> > > >
> > > > ²»ÖªµÀ´ó¼ÒÓÐûÓÐÓöµ½¹ý£¬¸÷ÖÖ rpm-based µÄ·¢Ðа涼ºÃ
> > > >
> > > >
> > > > robin
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list