[FZH] rpm 数据库异常问题

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Thu Mar 14 15:09:27 UTC 2013


ÎÒ¹À¼ÆºÍÓÃÄĸö°æ±¾¹Øϵ²»´ó£¬ÊDz»ÊÇ°²×°°üµÄʱºò rpmdb ÕýÔÚ×öÊý¾Ý¿â
transaction£¬È»ºóͻȻ±»ÖжÏÄØ£¿¿´ÉÏÈ¥ÊÇÊý¾Ý¿âÖ»Ìá½»ÁËÒ»°ëÁíÍâÒ»°ëûÓÐÌá½»µÄÑù×Ó¡£ÎÒ¾õµÃÕâ¸ö¿ÉÄÜÐԱȽϴó¡£

Robin ÊÔÊÔ Mike Ëù˵ rpmdb --rebuilddb ¿´¿´¡£

Sent From My Heart
My Page: http://www.liangsuilong.infoOn Thu, Mar 14, 2013 at 10:37 PM, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>wrote:

> Mike ˵µÄÊÇÕýÈ·µÄ¡£
>
> ²»¹ýÎÒÏëÎÒºÍ robin ¿ÉÄÜÓõÄÊÇ rawhide,Ä¿Ç°Á¬ nginx ¶¼ËÑË÷²»µ½£¬Ó¦¸ÃÊÇ branch ûÍê³É¡£
>
>
>
> *Yours sincerely,*
> *Christopher Meng*
>
> Got problems with Windows? - ReBoot
> Got problems with Linux? - Be Root
>
> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> http://cicku.me
>
>
> 2013/3/14 Mike Manilone <crtmike在gmx.us>
>
> > rpm --rebuilddb ? ÃüÁîÓ›²»Ç壬²»ß^¿ÉÒÔ Google µ½£¨Ó›µÃ‚ä·Ý£¡£¡£¡£©
> >
> > ì¶ ËÄ£¬2013-03-14 ì¶ 20:59 +0800£¬Robin Lee Ìáµ½£º
> > > yum clean rpmdb?
> > > ÄÇÖ»ÊǶ¯ yum µÄ»º´æ°É
> > >
> > >
> > > On Thu, Mar 14, 2013 at 8:54 PM, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com
> > >wrote:
> > >
> > > > clean rpmdb and try again?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > *Yours sincerely,*
> > > > *Christopher Meng*
> > > >
> > > > Got problems with Windows? - ReBoot
> > > > Got problems with Linux? - Be Root
> > > >
> > > > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > > > http://cicku.me
> > > >
> > > >
> > > > 2013/3/14 Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com>
> > > >
> > > > > Óöµ½Á˹ÖÒìµÄ rpm Êý¾Ý¿âÒì³£ÎÊÌâ
> > > > >
> > > > > Á½ÖÖÏÖÏó£º
> > > > >
> > > > > 1. # rpm -q rpm
> > > > > package rpm is not installed
> > > > >
> > > > > rpm Êý¾Ý¿â¶ªÊ§ÁËһЩ°²×°°üµÄ¼Í¼
> > > > >
> > > > > 2. # rpm -q XX|wc -l
> > > > > 31527
> > > > >
> > > > > rpm Êý¾Ý¿âÏÔʾijһÈí¼þ°üÖظ´°²×°Á˾޶à´Î
> > > > >
> > > > >
> > > > > ²»ÖªµÀ´ó¼ÒÓÐûÓÐÓöµ½¹ý£¬¸÷ÖÖ rpm-based µÄ·¢Ðа涼ºÃ
> > > > >
> > > > >
> > > > > robin
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list