[FZH] Linux使用SSD讨论

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Fri Mar 15 07:14:41 UTC 2013


ÄǸö×÷Õß²»Êǽø¼àÓüÁËô£¿ºóÐø»¹¸üÐÂô¡£¡£¡£

BTRFS×î´óµÄȱµã¾ÍÊÇÐÞ¸´¹¤¾ß¼¸ºõûÓá£

ʲôʱºòÓÐ fsck.btfs¾ÍºÃÁË£¬Ä¿Ç°Ã»ÓÐÕûºÏ£¬¶øÇÒ²»ºÃʹ¡£*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Got problems with Windows? - ReBoot
Got problems with Linux? - Be Root

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me


2013/3/15 JiaQi Dong <dong.sexp at gmail.com>

> " ÎÒÑ¡ÔñÁËreiserfs£¬ÒòΪËü¶Ô¹Ì̬ӲÅÌÖ§³Ö±È½ÏºÃ£¬Äܳä·Ö·¢»Ó¹Ì̬ӲÅ̵Äiops£¬»¹Ö§³ÖÇø¿é¾ùºâ£¬¶ÔÊÙÃü´óÓÐñÔÒæ¡£"
> Õª×Ô£º
>
> http://oss.lzu.edu.cn/old/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=compact&type=&topic_id=2406&forum=6
>
> ÕæµÄ£¿
>
>
>
> ÔÚ 2013Äê3ÔÂ15ÈÕÏÂÎç3:03£¬JiaQi Dong <dong.sexp at gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÎÒÊÇ11Äêµ×³¢ÊÔ¹ýopensuse12.1µÄbtrfs£¬½á¹ûʵÑéÊÒÁ½ÌìÍ£µç3´Î£¬btrfs·ÖÇøÖÕÓÚ¹ÒÔز»ÉÏÈ¥ÁË....
> >
> > btrfsÐÞ¸´µÄ¾«Ëè¾ÍÊÇÏÂÔØbtrfs´úÂ룬×Ô¼º±àÒëbtrfs-zero-log£¬opensuse12.1´øµÄÐÞ¸´¹¤¾ß¾Í²»ÒªÏëÁË¡£
> >
> >
> > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ15ÈÕÏÂÎç2:31£¬Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>дµÀ£º
> >
> > ÄÇÌìºÜ¹îÒì¡£²åÉϵçÔ´Á¢¿ÌËÀ»ú£¬È»ºó¾Í·ÏÁË¡£
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list