[FZH] Linux使用SSD讨论

JiaQi Dong dong.sexp at gmail.com
Fri Mar 15 07:16:33 UTC 2013


Èç¹ûÖ»ÊÇ´æµãµçÓ°·½±ãÒÔºó·­×Å¿´¿´µÄ»°£¬ntfsòËÆ»¹ÕæÊÇͦÑﳤ±Ü¶ÌµÄ¡£ :D


ÔÚ 2013Äê3ÔÂ15ÈÕÏÂÎç3:05£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º

> Èç´Ë˵À´£¬µ¹ÕæÊÇWindowsµÄntfs ºÍmacosµÄhfsÎļþϵͳµÄÁ¬ÐøÐÔºÍÎȶ¨ÐÔ¶¼¸üºÃµã¡£
> ÔÚ 2013-3-15 ÏÂÎç3:03£¬"JiaQi Dong" <dong.sexp在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÎÒÊÇ11Äêµ×³¢ÊÔ¹ýopensuse12.1µÄbtrfs£¬½á¹ûʵÑéÊÒÁ½ÌìÍ£µç3´Î£¬btrfs·ÖÇøÖÕÓÚ¹ÒÔز»ÉÏÈ¥ÁË....
> >
> > btrfsÐÞ¸´µÄ¾«Ëè¾ÍÊÇÏÂÔØbtrfs´úÂ룬×Ô¼º±àÒëbtrfs-zero-log£¬opensuse12.1´øµÄÐÞ¸´¹¤¾ß¾Í²»ÒªÏëÁË¡£
> >
> >
> > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ15ÈÕÏÂÎç2:31£¬Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > ÄÇÌìºÜ¹îÒì¡£²åÉϵçÔ´Á¢¿ÌËÀ»ú£¬È»ºó¾Í·ÏÁË¡£
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list