[FZH] Linux使用SSD讨论

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Fri Mar 15 07:58:29 UTC 2013


btrfs ºÍ zfs Éè¼Æ·½ÏòÒ»Ñù£¬¾ÍÊDz»ÌṩÐÞ¸´¹¤¾ß¡£

ÏÖÔÚÓ²ÅÌÈÝÁ¿Ô½À´Ô½´óÁË¡£ÌرðÊÇ´æ´¢¼¯Èº£¬ÊýÒÔǧ TB ¼ÆµÄ´æ´¢ÈÝÁ¿£¬×ö fsck ÏÔÈ»ÊDz»ºÏÀí£¬Ê±¼äºÄ²»Æð¡£ËùÒÔËûÃDzÅÌᳫһ±ÀÀ£Óà snapshot
×ö»Ö¸´¡£

Sent From My Heart
My Page: http://www.liangsuilong.info2013/3/15 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>

> ÄǸö×÷Õß²»Êǽø¼àÓüÁËô£¿ºóÐø»¹¸üÐÂô¡£¡£¡£
>
> BTRFS×î´óµÄȱµã¾ÍÊÇÐÞ¸´¹¤¾ß¼¸ºõûÓá£
>
> ʲôʱºòÓÐ fsck.btfs¾ÍºÃÁË£¬Ä¿Ç°Ã»ÓÐÕûºÏ£¬¶øÇÒ²»ºÃʹ¡£
>
>
>
> *Yours sincerely,*
> *Christopher Meng*
>
> Got problems with Windows? - ReBoot
> Got problems with Linux? - Be Root
>
> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> http://cicku.me
>
>
> 2013/3/15 JiaQi Dong <dong.sexp在gmail.com>
>
> > " ÎÒÑ¡ÔñÁËreiserfs£¬ÒòΪËü¶Ô¹Ì̬ӲÅÌÖ§³Ö±È½ÏºÃ£¬Äܳä·Ö·¢»Ó¹Ì̬ӲÅ̵Äiops£¬»¹Ö§³ÖÇø¿é¾ùºâ£¬¶ÔÊÙÃü´óÓÐñÔÒæ¡£"
> > Õª×Ô£º
> >
> >
> http://oss.lzu.edu.cn/old/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=compact&type=&topic_id=2406&forum=6
> >
> > ÕæµÄ£¿
> >
> >
> >
> > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ15ÈÕÏÂÎç3:03£¬JiaQi Dong <dong.sexp在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > ÎÒÊÇ11Äêµ×³¢ÊÔ¹ýopensuse12.1µÄbtrfs£¬½á¹ûʵÑéÊÒÁ½ÌìÍ£µç3´Î£¬btrfs·ÖÇøÖÕÓÚ¹ÒÔز»ÉÏÈ¥ÁË....
> > >
> > > btrfsÐÞ¸´µÄ¾«Ëè¾ÍÊÇÏÂÔØbtrfs´úÂ룬×Ô¼º±àÒëbtrfs-zero-log£¬opensuse12.1´øµÄÐÞ¸´¹¤¾ß¾Í²»ÒªÏëÁË¡£
> > >
> > >
> > > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ15ÈÕÏÂÎç2:31£¬Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>дµÀ£º
> > >
> > > ÄÇÌìºÜ¹îÒì¡£²åÉϵçÔ´Á¢¿ÌËÀ»ú£¬È»ºó¾Í·ÏÁË¡£
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list