[FZH] X进不去了

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Sun Mar 17 05:25:11 UTC 2013


»òÐíÊÇÄãÈËÆ·ºÃ°É¡£¡£

ÎÒÒ²Ö»Óà AMD ÏÔ¿¨£¬²»¹ýÎÒÖ»ÓÿªÔ´Çý¶¯£¬Ã»³ö¹ý´óÎÊÌâ¡£

Sent from HTC One X
On Mar 17, 2013 11:08 AM, "Tommy He" <lovenemesis在fedoraproject.org> wrote:

> ÏßÏ Debug +1
>
> Ææ¹ÖÁË£¬ÄѵÀÎÒÊÇΨһһ¸öÔÚ Fedora ÏÂÓà AMD ÏÔ¿¨´ÓÀ´Ã»Óöµ½ÎÊÌâµÄÈËô£¿ÏÖÔÚ rpmfusion
> µÄ±ÕÔ´Çý¶¯´ò°üµÄÏ൱ºÃÁË£¬°²×°ºó½Å±¾¿ÉÒÔ×Ô¶¯½â¾öÒ»ÇÐÄں˲ÎÊý¡¢modprobe ºÚÃûµ¥µÄÅäÖù¤×÷¡£
>
> ÕæµÄ£¬ÕæµÄ·Ç³£Ææ¹Ö³öÎÊÌâµÄÊÇÔõô¸ãµÄ¡­¡­
>
>
> 2013/3/16 Robber Phex <robberphex在gmail.com>
>
> > X.org.0.log
> >
> > On Sat, Mar 16, 2013 at 6:59 PM, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com
> > >wrote:
> >
> > > Intel NVS 3100M¡£Ã»×°Çý¶¯
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Regards,
> > RobberPhex
> >
> > About me: http://about.me/RobberPhex
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list