[FZH] 在线账户(gnome-online-accounts)错误信息的翻译问题

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Sun Mar 17 07:56:10 UTC 2013


²»Òª³¶Ïеġ£¡£¡£
ÔÚ 2013-3-17 PM3:08£¬"¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao at gmail.com>дµÀ£º

> ÊÇ°¡£¬ËùÒÔÕâÀï²»µÃ²»Ëµ£¬MIUI ÂÛ̳µÄbug·´À¡Ä£Ê½ºÍdeepinLinuxµÄ·´À¡Ä£Ê½¶¼·Ç³£µÄ²»´í£¨ÇëºöÂÔMIUI Î¥·´GPL µÄÎÊÌ⣩¡£
> ÔÚ 2013-3-17 ÏÂÎç2:58£¬"Aron Xu" <happyaron.xu at gmail.com>дµÀ£º
>
> > 2013/3/17 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao at gmail.com>:
> > > ¸öÈ˾õµÃÏÖÓеķ­ÒëÎÊÌâµÄ·´À¡ÇþµÀ¶ÔÓÚ¹úÄÚÓû§À´Ëµ±È½Ï¸´ÔÓ£¬Ïà¶Ô¶øÑÔ£¬Ö±½Ó·¢Ò»·ÝÓʼþ»òÕßÔÚijÂÛ̳ÉϺðÒ»¾ä¸ü¼ÓµÄ¿¿Æס£
> >
> > ÔÚÕâ¸öÓʼþÁбíÀïºðÒ»Éù¶¼±ÈÈ¥Ìá½»bugÓÐЧ¡£
> >
> >
> > --
> > Regards,
> > Aron Xu
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list