[FZH] 发现 @fedoraproject.org 的伪邮箱可以发邮件了

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Mon Mar 18 12:35:27 UTC 2013


2013/3/17 tiansworld <tiansworld at fedoraproject.org>

> 2013/3/15 Alick Zhao <alick9188 at gmail.com>:
> > Hi,
> >
> > Õâ¸ö·¢ÏÖ¶ÔÓÚһЩÈËÀ´Ëµ¿ÉÄÜËã too old ÁË£¬²»¹ýÎÒµÄÈ·ÊǽñÌì²Å
> > ³É¹¦ÓÃÕâ¸öÓÊÏä·¢³öÓʼþµÄ¡£ÓÉÓÚÎÒÊǽ« fp.o αÓÊÏä°óÔÚ gmail ÉÏ£¬
> > ËùÒÔÐèÒª°´ÕÕÈçÏ [2] ÖÐÁ´½Ó½øÐÐÉèÖá£
> >
> > ÁíÍâ [1] ÖÐÓÐÈçºÎÔÚ Thunderbird µÈ¿Í»§¶Ë½øÐÐÉèÖõÄ˵Ã÷¡£
> >
> > [1] http://fedoraproject.org/wiki/EmailAliases
> > [2] http://support.google.com/mail/answer/22370?hl=zh-CN
> >
> >
>
> ÎÒµ±Ê±¶¼¼Ç²»ÇåÊÇÔõô¹ØÁªµÄÁË¡£ºÃÏñͦ¼òµ¥¡£ÔÚ GMail ÀïÉèÖÃÓÊÏäÃû¾ÍÐС£
>
Ò»´ÎÉèÖã¬ÖÕÉíÊÜÒæ¡£


>
> --
> Regards,
>
> Tiansworld
> Fedora Project Contributor
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list