[FZH] 《开源之死》 16万字长文,宣传开源。

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Mon Mar 18 12:37:46 UTC 2013


òËÆÎÒҲûÓп´µ½¡£Ä¿Ç°ÔÚʲôµØ·½£¿
Çó°Ý¶Á¡£


On Mon, Mar 18, 2013 at 7:22 PM, Caius Chance <me at kaio.net> wrote:

> ÒËÏÈÓÉŒ‘ blog »ò…¢ÅcØ•«Ié_ʼÊÕ¼¯êP×¢ÕߣºÄãÒ»í¾ÍÔÒÏ 16 Èf×Ö£¬ÎÒÏë linus Ò²Êܲ»Á˶øÍÂѪÉíÍö£¨ËûßBÖÐÖ¸Ò²í²»¼°³äѪÅeÆð»Ø‘ª£©¡£
>
> Sent from my mobile device.
> On 18 Mar 2013 19:04, "none_nobody" <lyxmoo at gmail.com> wrote:
>
> > ¿Õ̸Îó¹ú£¬Êµ¸ÉÐ˰˦¿ª°ò×Ӹɰɡ£
> >
> > idea is cheap, show me code.
> >
> > É«ÈõµÄÅäÉ«£¬Ã»¿´£¬ÏÂÔØÍêÁË£¬É¨ÁËÁ½Ò³£¬ÈÓµ½À¬»øÍ°Àï¡£
> >
> >
> >
> >
> > On Monday, March 18, 2013 2:35:50 PM UTC+8, moo... at gmail.com wrote:
> > >
> > >
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list