[FZH] 关于gnome-terminal下浏览man页的鼠标功能

刘红丹 hongdanliu at gmail.com
Thu Mar 21 02:20:28 UTC 2013


gnome ÖÕ¶ËÒ»Ö±ÊÇÕâÑù¡£Fedora, Ubuntu¶¼ÊÇ


2013/3/21 Å£²©¶÷ <im.newborn在qq.com>

> ÒÀÎÒ¿´´ó¸ÅÊǵ÷ÓõÄÀàËÆÓÚvim¿ªµÄmanpage£¬vimÔÚtermÀïÍ·ÓÐÊó±êÖ§³Ö
> ´î³µÎÊ£¬SolarisÀïÍ·¿´manµ÷ÓõÄÊÇmore£¬Ö×ô»»³Éless¡£
>
>
>
>
> ------------------ Original ------------------
> From:  "Easior Lars"<easior.lars在yahoo.com>;
> Date:  Thu, Mar 21, 2013 10:02 AM
> To:  "Fedora Chinese"<chinese在lists.fedoraproject.org>;
>
> Subject:  Re: [FZH]¹ØÓÚgnome-terminalÏÂä¯ÀÀmanÒ³µÄÊó±ê¹¦ÄÜ
>
>
>
>
> On Mar 21, 2013, at 9:50 AM, Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>
> wrote:
>
> > Õâ¸öûʲôÌرðµÄ°É¡­¡­
> >
> > ºÜ¾ÃûÓÃÆäËû·¢ÐаæÁË£¬²»¹ý¿ÉÒÔÈ·¶¨ fedora ϵÄÆäËûÖÕ¶ËÒ²ÊÇÕâÑù×ӵģ¬ÉõÖÁ°üÀ¨ gnome-shell µÄ dropdown
> terminal
> > ¡­¡­
>
> ÄÇFedoraÔõô×öµ½µÄÄØ£¿ÐèÒª°²×°ÄǸö°ü£¿
>
> >
> >
> > 2013/3/21 Easior Lars <easior.lars在yahoo.com>
> >
> >> ¸÷λºÃ£¬
> >>
> >> ÎÒ·¢ÏÖFedora 18ÖÐÓиö¹¦Äܷdz£ÓÐÒâ˼£¬
> >> µ±ÎÒÔÚgnome-terminalÏ´ò¿ªÊÖ²áÒ³£¬ÀýÈç
> >>
> >> $ man gcc
> >>
> >>
> Ëæºó£¬ÎÒ¿ÉÒÔͨ¹ýÊó±êµÄ»¬¶¯¹¦ÄÜ£¨¾ßÌåÊó±êµÄ°´¼üÎÒ²»ºÃÃèÊö£¬ÒòΪÎÒÓõÄÊÇ´¥Ãþ°åÊÖÊÆ£©£¬±ã¿ÉʵÏÖÊÖ²áÒ³µÄ·­Ò³¡£Í¬ÑùµÄ²Ù×÷Ò²ÊÊÓÃÓënanoµÈÃüÁî¡£¾ÝÎÒËùÖª£¬Gentoo
> >> Linux¡¢Mac OS X¶¼Ã»ÓÐÕâÏÄÜ£¬Êó±êÍ϶¯Ò»°ãÊÇÍ϶¯Öն˵Äscroll bar¡£ËùÒÔ£¬ÎÒÏëÎÊÎÊF 18ÊÇÔõôʵÏָù¦Äܵģ¿
> >>
> >> Cheers,
> >>
> >> Easior Lars
> >>
> >> easior.lars在yahoo.com
> >> www.shlug.org
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> Cheers,
>
> Easior Lars
>
> easior.lars在yahoo.com
> www.shlug.org
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

Best Regards
Liu Hongdan


More information about the Chinese mailing list