[FZH] Fwd: 北京GNOME用户组三月活动之开源社区大联盟

Xie Yunpeng woqimingweipeng at gmail.com
Fri Mar 22 06:01:38 UTC 2013


¿ÉÒÔÏÖ³¡ÊÓƵÇëkaio½²Á½¾ä


ÔÚ 2013Äê3ÔÂ21ÈÕÏÂÎç8:39£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º

> ÎÒÏëÈ¥£¬¿ÉÊÇÔÚµØÇòÁíÒ»Ãæ¡£
>
> Sent from my mobile device.
> On 21 Mar 2013 15:46, "Alick Zhao" <alick9188在gmail.com> wrote:
>
> > On Thu, 21 Mar 2013 13:07:14 +0800, Christopher Meng wrote:
> > > ÄܸæËßÎÒÓÐ˭ȥô£¿
> >
> > ľÓб¨Ãû»·½Ú£¬ËùÒÔ˵²»×¼¡£¡£¡£ÏëÈ¥µÄ¿ÉÒԻظ´´ËÏßË÷¡«
> >
> > ÎÒÊÇ»áÈ¥µÄ¡£
> >
> > --
> > Alick
> > Fedora 18 (Spherical Cow) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list