[FZH] 通知:请组建关于“FUDCON APAC 2014 申办地”的小组

杜宏羽 dongfengweixiao at gmail.com
Sun Mar 24 12:58:35 UTC 2013


不攻自破……
在 2013-3-24 下午8:56,"邓青琳" <diseng1991在gmail.com>写道:

> 杭州的在哪里?我杭州的,不过在成都上学,怎么破
>
> 在 2013年3月24日下午8:53,Zhenbo Li <litimetal在gmail.com>写道:
>
> > 那统一一下,赞成北京举办的都去联系 Christopher Meng,   cickumqt在gmail.com
> > 就辛苦一下 Christopher,负责北京小组的相关工作?
> >
> > (赞成在其他地方申办的人呢?要是没人冒泡是不是接下来的讨论都可以省略了。。。)
> >
> > 在 2013年3月24日下午8:44,杜宏羽 <dongfengweixiao在gmail.com> 写道:
> > > 其实我是可以打酱油的.
> > >
> > > 在 2013年3月24日星期日,Caius Chance 写道:
> > >
> > >> 我負責灌水
> > >>
> > >> Sent from my mobile device.
> > >> On 24 Mar 2013 22:03, "杜宏羽" <dongfengweixiao在gmail.com<javascript:;>>
> > >> wrote:
> > >>
> > >> > 我愿意,可以算我一个,出谋划策。
> > >> > 在 2013-3-24 下午8:02,"Christopher Meng" <cickumqt在gmail.com
> <javascript:;>
> > >> >写道:
> > >> >
> > >> > > 北京的愿意搞的可以开始筹划了。
> > >> > >
> > >> > > 我的话说完了。
> > >> > > --
> >
> >
> >
> >
> > --
> > Have a nice day!
> > Zhenbo Li
> > --
> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list