[FZH] YUM访问与http访问有什么不同?

Simon Yan simonyan at fedoraproject.org
Mon May 6 05:17:15 UTC 2013


apacheÀïÃæÖ»ÒªÔÚ<Directory>²ÎÊýÅäÖÃÀïÃ治ҪдIndexes¾ÍºÃ¡£

<Directory "/var/www/html">
    Options Indexes (°ÑÕâ¸öɾµô) FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>2013/5/5 Robber Phex <robberphex at gmail.com>

> apacheÖ»ÐèÒª¹ØµôÁÐĿ¼ѡÏî¼´¿É£¬ÔÚhttpd.confÀïÃ棬ºÃÏñÊÇÒ»¸öÄ£¿é¡£
>
> ftp¾ÍÊÇÎļþ(¼Ð)ȨÏÞÁË¡£
>
>
> 2013/5/5 Easior Lars <easior.lars at yahoo.com>
>
> > ¶àл£¡
> >
> > ÎÒ»¹ÏëÖªµÀ£º
> > ·þÎñÆ÷ÔõôʵÏÖÖ»ÏÂÔز»ä¯ÀÀµÄ¹¦Äܵģ¿
> > ÀýÈçFTP»òÕßLAMP¡£
> >
> > Cheers,
> >
> > Easior Lars
> >
> > easior.lars at yahoo.com
> > www.shlug.org
> >
> >
> > ________________________________
> >  From: Robber Phex <robberphex at gmail.com>
> > To: Easior Lars <easior.lars at yahoo.com>; Fedora Chinese <
> > chinese at lists.fedoraproject.org>
> > Sent: Sunday, May 5, 2013 5:30 PM
> > Subject: Re: [FZH] YUM·ÃÎÊÓëhttp·ÃÎÊÓÐʲô²»Í¬£¿
> >
> >
> >
> > http://linuxdownload.adobe.com/linux/x86_64/repodata/repomd.xml
> > ÖÐÓÐtypeΪprimaryµÄdata½Úµã£¬¸ù¾Ý´Ë½ÚµãµÄlocation×Ó½ÚµãµÄhrefÊôÐÔ£¬Íâ¼ÓÔ´µÄbaseurl£¬
> > µÃÁ´½Ó£ºlinuxdownload.adobe.com/linux/x86_64/repodata/primary.xml.gz
> > ÏÂÔØ£¬½âѹµÃprimary.xml£¬ÕâÀïÃæ°üº¬Á˸÷Èí¼þ°üµÄÃû³ÆµÈÐÅÏ¢¡£
> > ÀàËƵĻ¹ÓÐfilelists¡¢osters¡£
> >
> >
> > 2013/5/5 Easior Lars <easior.lars at yahoo.com>
> >
> > ºÃÏñ±»ÎһسÉ˽ÐÅÁË£¬²»ºÃÒâ˼£¬ÔÙ²¹Ò»Ï£º
> > >
> > >
> > >³ýÁ˲鿴repomd.xmlÖ®Í⣬»¹Óа취»ñÖªÔ´ÀïÃæµÄÎļþÂ
> > >
> > >ÓкöàÔ´¶¼×öÀàËƵĴ¦Àí£¬ÀýÈçgoogle-chrome¡¢spideroakµÈ¡£
> > >
> > >ÔÙ×·ÎÊһϣº
> > >LinuxÀïÊÇÔõôʵÏÖÕâÑùµÄ¹¦ÄܵÄÄØ£¿
> > >
> > >
> > >Cheers,
> > >
> > >Easior Lars
> > >
> > >easior.lars at yahoo.com
> > >www.shlug.org
> > >
> > >
> > >
> > >________________________________
> > > From: Robber Phex <robberphex at gmail.com>
> > >To: Easior Lars <easior.lars at yahoo.com>; Fedora Chinese <
> > chinese at lists.fedoraproject.org>
> > >Sent: Sunday, May 5, 2013 2:32 PM
> > >Subject: Re: [FZH] YUM·ÃÎÊÓëhttp·ÃÎÊÓÐʲô²»Í¬£¿
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >¸öÈ˲²âyum»á×Ô¼º¸ù¾Ý¹æÔò¹¹ÔìÒ»¸öÁ´½ÓÀ´·ÃÎÊ£¬´ÓÀ´²»»áÖ±½Ó·ÃÎÊĿ¼£¬
> > >ÀýÈçhttp://linuxdownload.adobe.com/linux/x86_64/repodata/repomd.xml¿ÉÒÔ·ÃÎÊ¡£
> > >
> > >ÁíÍ⣬adobe¹Ø±ÕÁÐĿ¼¹¦ÄÜ£¬Ö»±£Áô·ÃÎÊÎļþ¹¦ÄÜÒ²ÊÇΪÁË°²È«¿¼ÂÇ¡£
> > >
> > >
> > >
> > >2013/5/5 Easior Lars <easior.lars at yahoo.com>
> > >
> > >¸÷λºÃ£¬
> > >>
> > >>ÓиöÎÊÌâºÜÆæ¹Ö£º
> > >>ÎÒÓÃä¯ÀÀÆ÷ÎÞ·¨´ò¿ª http://linuxdownload.adobe.com£¬µ«ÊÇ°ü¹ÜÀíÆ÷yum¿É·ÃÎʵ½¸ÃÍøÖ·¡£
> > >>Ò²²»Ïñ±»Ç½£¬²»ÖªµÀÕâÊÇʲôԭÀí£¿
> > >>
> > >>Cheers,
> > >>
> > >>Easior Lars
> > >>
> > >>easior.lars at yahoo.com
> > >>www.shlug.org
> > >>--
> > >>FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >
> > >
> > >--
> > >Regards,
> > >RobberPhex
> > >
> > >About me: http://about.me/RobberPhex
> > >--
> > >FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> > --
> > Regards,
> > RobberPhex
> >
> > About me: http://about.me/RobberPhex
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> Regards,
> RobberPhex
>
> About me: http://about.me/RobberPhex
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Regards,
YeeYaa (Simon Yan)

http://simonyan.fedorapeople.org/


More information about the Chinese mailing list