[FZH] 需不需要做一个 FUDCon 网站呢?

Amos.Huang ch.linux.free at gmail.com
Tue May 7 02:46:53 UTC 2013


¶î¡£¡£ÎÒÕâÀïµÄÕ¾ÄÚͼȫ¹ÒÁË¡£¿ÉÄÜÊÇÒòΪ¹«Ë¾ÍøÂçµÄÔ­Òò°É¡£²»¹ýÕûÌåÀ´¿´Ó¦¸Ã»¹ÊÇ¿ÉÒԵġ£ÎÒÈÏΪÕâ¸öÊÂÇé¿ÉÒÔÉÌÁ¿Ï¡£


ÔÚ 2013Äê5ÔÂ7ÈÕÉÏÎç10:39£¬Î¤¹Úéª <kiss.kraks在gmail.com>дµÀ£º

> ¿´ÆðÀ´flock²»´í£¬ÎÒÖ§³Ö×öÒ»¸ö
>
> 2013/5/7 Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>:
> > Hi£¬
> >
> > ¾ÍÏñ FLOCK£¨http://flocktofedora.org/£©Ò»Ñù£¬Èç¹ûÎÒÃÇϾöÐÄÒª×öÕâ¸ö£¬ÊDz»ÊÇÒªÓà rhcloud ¸ãÒ»¸ö£¿
> >
> >
> > *Yours sincerely,*
> > *Christopher Meng*
> >
> > Always playing in Fedora Project
> >
> > http://cicku.me
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Yours Sincerely
> Robin Wei
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list