[FZH] 11月30日北京Linux用户组11周年聚会

王杰 waiyanwang1 at 163.com
Thu Nov 28 04:49:48 UTC 2013


tong hui 你当我师傅吧。找个师傅了以后好融入这个圈子啊~!
在 2013-11-28 12:48:07,"杜宏羽" <dongfengweixiao在gmail.com> 写道:
>可惜我去不了啊。对了,又一个国产Linux软件maxthon浏览器可用,欢迎大家下载试用。
>2013-11-28 下午12:44于 "tong hui" <tonghuix在gmail.com>写道:
>
>> 根据我的经验这个活动没什么技术内容,就是个生日趴体,能有啥技术内容?总之就是图个乐,来玩玩吧
>>
>> On 11/28/13, 王杰 <waiyanwang1在163.com> wrote:
>> > 找个师傅,跟着师傅学些东西,工作时间比较充裕,到时候懂点了就可以去了,要不现在去纯粹一个看客,有点尴尬~!
>> > 在 2013-11-28 12:31:14,"tong hui" <tonghuix在gmail.com> 写道:
>> >>只要是爱好者都行,无所谓是不是菜鸟
>> >>
>> >>On 11/28/13, 王杰 <waiyanwang1在163.com> wrote:
>> >>> 太菜了,在学学了在看~!
>> >>> 在 2013-11-28 12:26:16,"Christopher Meng" <cickumqt在gmail.com> 写道:
>> >>>>杭州的可以去上海的 Fedora 20 Release Party。
>> >>>>--
>> >>>>Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>> --
>> >>> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >>>
>> >>
>> >>
>> >>--
>> >>/***
>> >> * @brief 启智开源 编码自由
>> >> * @brief Open Source,  Coding for free!
>> >> * @note English Name - Hugo Tong
>> >> * @param author 佟辉 Tong Hui
>> >> * @param email tonghuix在gmail.com
>> >> * @param web http://tonghuix.tk
>> >> */
>> >>--
>> >>Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > --
>> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>>
>> --
>> /***
>>  * @brief 启智开源 编码自由
>>  * @brief Open Source,  Coding for free!
>>  * @note English Name - Hugo Tong
>>  * @param author 佟辉 Tong Hui
>>  * @param email tonghuix在gmail.com
>>  * @param web http://tonghuix.tk
>>  */
>> --
>> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>--
>Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list