[FZH] 如何在UEFI+GPT中安装Fedora19

Szopen Xiao chopins.xiao at gmail.com
Sat Oct 12 03:01:54 UTC 2013


ÎÒ»³ÒÉÊÇUEFIµÄÎÊÌâ

ÔÚ 2013Äê10ÔÂ9ÈÕÏÂÎç6:33£¬Jakes在GKC <jakes在gkc.asia> дµÀ£º
> ¸Õ²ÅÓÖ°²×°ÁËÒ»´Î£¬ÒÀÈ»ÊÇͬÑùµÄ´íÎó¡£ÏÂÃæÊÇͼ¡£
> ÕýÔÚ°²×°Òýµ¼
> http://image15-c.poco.cn/mypoco/myphoto/20131009/18/5686483220131009182535031.jpg
> °²×°´íÎó
> http://image15-c.poco.cn/mypoco/myphoto/20131009/18/5686483220131009182812028.jpg
> ¸üÏêϸµÄ´íÎóÃ÷ϸ
> http://image15-c.poco.cn/mypoco/myphoto/20131009/18/5686483220131009182833063.jpg
>
> ÖØÆôºó£¬ÔÚEFI·ÖÇø·¢ÏÖfederaµÄÎļþ¼Ð
> /EFI/fedora/BOOT/
> \----- MokManager.efi
>
>
>
>
> Jakes在GKC
>
> Sender: Alick Zhao
> Send Time: 2013-10-09 14:41
> Receiver: jakes; Fedora Chinese
> Subject: Re: [FZH]ÈçºÎÔÚUEFI+GPTÖа²×°Fedora19
> On Wed, 9 Oct 2013 14:05:16 +0800, Jakes在GKC wrote:
>> ×î½üÐÂÂòµÄµçÄÔ£¬Ê¹ÓÃÁË´Óδ½Ó´¥¹ýµÄUEFI+GPT·½Ê½µÄÆô¶¯£¬×°ºÃWIN7ºó£¬³¢ÊÔ×°Fedora19ʧ°Ü¡£°²×°²½ÖèÓëMBRµÄÀàËÆ£¬µ«ÎÒ²¢Ã»Óиñʽ»¯EFI·ÖÇø£¬°²×°Æ÷×Ô¶¯Ê¶±ðÁËWIN7µÄEFI·ÖÇø¡£ÔÚFedora19µÄ°²×°Æ÷°²×°µ½grubµÄʱºò£¬¾ÍÌáʾERROR£¬È»ºóÓиöDebugºÍQuit°´Å¥¡£´íÎóÌáʾÐÅÏ¢¿´²»¶®¡£µ«Ó¦¸ÃÊÇ°²×°Òýµ¼Æ÷µ½EFIµÄʱºò³öÏֵĴíÎó¡£×Ô´ÓFedoraʹÓÃа²×°Æ÷ºó£¬Îҵݲװ¾Íû˳Àû¹ý¡£Ï£Íû´ó¼Ò¸øÎÒÒ»¸ö±È½ÏÃ÷È·µÄÖ¸µ¼£¬Ð»ÁË¡£
>>
>>
>
> ÔÚ´íÎóÐÅÏ¢½çÃæ½Ø¸öͼ£¬»òÕßÕÕ¸öÏࣿȻºó´«µ½Ò»¸öͼƬ·ÖÏíÍøÕ¾£¬°ÑÁ´½ÓÌù¹ýÀ´¡£
> ÓдíÎóÐÅÏ¢²ÅºÃ¶¨Î»ÎÊÌâ¡£
>
> Regards
> --
> Alick
> Fedora 18 (Spherical Cow) user
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list