[FZH] 如何解决 yum check 时出现的错误?

David Xie david.scriptfan at gmail.com
Mon Oct 14 02:17:43 UTC 2013


Ϊʲô²»ÓÃyum remove¶øÓÃrpm -eÄØ?


2013/10/5 Tao KY <taoky1999 at gmail.com>

> ÎÊÌâ½â¾öÁË£¬·Ç³£¸Ðл£¡
>
>
> ÔÚ 2013Äê10ÔÂ4ÈÕÏÂÎç8:52£¬Easior Lars <easior.lars at yahoo.com>дµÀ£º
>
> > ÎÒÒ²Åöµ½ÁËͬÑùµÄÎÊÌâ:
> > $ sudo rpm -e --nodeps acpid-2.0.19
> > /var/tmp/rpm-tmp.JHoSGr: line 1: fg: no job control
> > error: %preun(acpid-2.0.19-5.fc19.i686) scriptlet failed, exit status 1
> > error: acpid-2.0.19-5.fc19.i686: erase failed
> >
> > ͨ¹ý Google, ·¢ÏÖÓ¦¸ÃÊdzöÏÖÁË bug£¬½â¾ö°ì·¨ÊÇ£º
> > $ sudo rpm -e --nodeps acpid-2.0.10 --noscripts
> >
> > Cheers,
> >
> > Easior Lars
> >
> > easior.lars at yahoo.com
> > www.shlug.org
> >
> >
> > ________________________________
> >  From: Tao KY <taoky1999 at gmail.com>
> > To: Fedora Chinese <chinese at lists.fedoraproject.org>
> > Sent: Friday, October 4, 2013 6:41 PM
> > Subject: [FZH] ÈçºÎ½â¾ö yum check ʱ³öÏֵĴíÎó£¿
> >
> >
> > ½ñÌìÔÚÓà yum °²×°³ÌÐòʱ£¬³öÏÖÕâÑùµÄ¾¯¸æ£º
> >
> > ¾¯¸æ£ºRPM Êý¾Ý¿âÒѱ»·Ç yum ³ÌÐòÐ޸ġ£
> > ** ·¢ÏÖ 3 ¸öÒÑ´æÔÚµÄ RPM Êý¾Ý¿âÎÊÌ⣬ 'yum check' Êä³öÈçÏ£º
> > acpid-2.0.20-1.fc19.x86_64 ÊÇ acpid-2.0.19-5.fc19.x86_64 µÄ¸±±¾
> > kde-settings-kdm-19-23.1.fc19.noarch ÊÇ kde-settings-kdm-19-23.fc19.noarch
> > µÄ¸±±¾
> > libsfml2-2_0-2.0-17.1.x86_64 ÓÐȱÉÙµÄÐèÇó libGLEW.so.1.6()(64bit)
> >
> > ÔËÐÐ yum check ºó³öÏÖÌáʾ£º
> >
> > ÒѼÓÔزå¼þ£ºlangpacks, refresh-packagekit, tidy-cache
> > acpid-2.0.20-1.fc19.x86_64 ÊÇ acpid-2.0.19-5.fc19.x86_64 µÄ¸±±¾
> > kde-settings-kdm-19-23.1.fc19.noarch ÊÇ kde-settings-kdm-19-23.fc19.noarch
> > µÄ¸±±¾
> > libsfml2-2_0-2.0-17.1.x86_64 ÓÐȱÉÙµÄÐèÇó libGLEW.so.1.6()(64bit)
> > ´íÎó£ºcheck all
> >
> > ÓÚÊÇÔËÐÐ yum check all£¬Ö®ºóºó³öÏÖµÄÌáʾÓëÉÏÃæÏàͬ¡£
> >
> > ËäȻûÓдóÓ°Ï죬µ«ÊÇ¿´×ÅÐÄ·³£¬¾õµÃ¿ÉÄÜ»á³öÎÊÌ⣬ÇëÎÊÕâ¸öÎÊÌâÈçºÎ½â¾ö£¿Ð»Ð»¡£
> >
> > --
> > I'm TaoKY. Send From Gmail.
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> I'm TaoKY. Send From Gmail.
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
----
Best Regards,
David Xie
Founder of ScriptFan technology community - http://scriptfan.com
Manager of Xi'an GDG (Google Developer Group)
http://about.me/davidx

-----------------
Everything happens for a reason. Attitude determines everything!


More information about the Chinese mailing list