[FZH] 怎么在Windows 8下安装Fedora 18/19

Mike Zhang Zhi snowwolf007cn at gmail.com
Tue Oct 29 06:43:38 UTC 2013


boot manager¿ÉÒÔÔÚÖ÷°åÅäÖÃÀïÇл»¡£
2013Äê10ÔÂ29ÈÕ ÏÂÎç2:36ÓÚ "Szopen Xiao" <chopins.xiao在gmail.com>дµÀ£º

>
> °´Â¥Ö÷ÃèÊö£¬ËûÊÇÓÃwindowsµÄBCD×öµÄÒýµ¼£¬Ã»ÓÐÓÃgrubÀ´Òýµ¼£¬Èç¹ûGRUB×°µ½Ó²Å̵ÄÒýµ¼Çø£¬windowsÊǽø²»ÁËϵͳµÄ£¬ÎÒÏÖÔÚ¾ÍÊÇÕâôһ¸ö״̬£¬grub2ÄÜÕÒµ½windows,Ò²ÓÐĿ¼£¬µ«Êǽø²»ÁËOEM×°ºÃµÄwindowsϵͳ£¬ºó×°windowsÓ¦¸ÃÄܳɹ¦£¬²»¹ýÎÒÖ»ÔÚÁ½¿éÓ²Å̵ĻúÆ÷Éϳ¢ÊÔ¹ý£¬Ò»¿éµÄ»¹Ã»ÊÔ¹ý
>
> ÔÚ 2013Äê10ÔÂ29ÈÕÉÏÎç11:20£¬Alick Zhao <alick9188在gmail.com> дµÀ£º
> > On Tue, 29 Oct 2013 10:19:33 +0800, Szopen Xiao wrote:
> >> ÎÒ¾õµÃÈç¹ûÊÇÁ½¿éÓ²Å̵Ļ¯±È½ÏºÃ°²×°£¬ÎҲ²âÔÚͬһ¿éÓ²ÅÌÉÏ£¬windows 8 ÊDz»ÄÜÐ޸ijɱðµÄÒýµ¼ÏµÍ³µÄ
> >>
> > ºó°ë¾äÔõôÀí½â£¿Â¥Ö÷µÄµçÄÔ¾ÍÊǵ¥Ó²Å̵ġ£
> >
> > Regards
> > --
> > Alick
> > Fedora 18 (Spherical Cow) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list