[FZH] 【求助】xfce下拷贝大文件时系统明显响应慢

Xie Yunpeng woqimingweipeng at gmail.com
Tue Apr 8 07:02:36 UTC 2014


Èç¹û¿½±´µÄʱ¼ä²»³¤¾ÍÈÌÁË°É,ÕâÖÖ²Ù×÷Ò²²»»áÌ«¶à°É
Èç¹û¿½±´µÄʱ¼äͦ³¤µÄµÄ»°¾Íiostat -x 1 -m¿´Ò»ÏÂÊDz»ÊÇÅÌ»µÁË,ºÜ¶àʱºò¾õµÃÅÌÓõIJ»Ë¬ÁËÆäʵ¾ÍÊÇÅÌ»µÁË
ÔÚkdeÏÂÃ濽±´¹ý´óÎļþ,ûÓоõµÃϵͳÃ÷ÏÔ±äÂý,¸Ð¾õÕâÓ¦¸ÃÊÇxfce²»ÍêÉÆ°É


ÔÚ 2014Äê4ÔÂ8ÈÕ ÏÂÎç2:48£¬Yoda Jahweh <jhwhbd在gmail.com>дµÀ£º

> ¸ù¾ÝÎҵľ­Ñ飺
> 1£¬¾¡Á¿ÖÕ¶ËÃüÁ±ÜÃâgui²Ù×÷¡£
> 2£¬²Ù×÷Ç°ÏÈsync(ºÃÏóÊÇ)£¬°Ñ֮ǰµÄÓ²Å̲Ù×÷¶¼ÅªÍêÁËÔÙ¿½±´¡£
> 3£¬´óÁ¿Îļþ·ÖÅú²Ù×÷£¬Ò»´Î¶þÈýÊ®£¬·Ö¼¸²¨¿½±´¡£
> 4£¬ÈÏÃü¡£
>
>
> 2014-04-05 11:06 GMT+08:00 Robber Phex <robberphex在gmail.com>:
>
> > µ«ÊÇ£¬Èç¹ûÊÇIO³Ô½ô£¬¼´Ê¹ÔÚÖÕ¶ËÓÃÃüÁîÒƶ¯¡¢¸´ÖÆÎļþ£¬Ò²»áÔì³ÉGUI²»ÏìÓ¦¡£
> >
> > ÎÒÔ­À´Ó²ÅÌ»µµÀ£¬¾ÍÊǶÁдÌض¨ÎļþµÄʱºò£¬GUIÎÞÏìÓ¦£¬Ö»Äܳ¤°´µçÔ´¼ü¹Ø»ú¡£
> >
> >
> > 2014-04-05 10:58 GMT+08:00 Jon Franklin <vest.april4在gmail.com>:
> >
> > > +1 ÔÚtmux/screenÀïÃæ¸ü±£ÏÕµã, ÓÈÆä´óÎļþ, Ö»Òªtmux/screen²»±»killµô, Ò»°ã¶¼²»»á³öɶÎÊÌâ.
> > >
> > > 2014-04-04 22:50 GMT+08:00 Szopen Xiao <chopins.xiao在gmail.com>:
> > > > Îļþ¼°Îļþ¼Ð¸´ÖÆ£¬É¾³ýµÈµÈ×îºÃÃüÁîÐвÙ×÷£¬GUI²»¿¿Æ×£¬¶øÇÒÂý
> > > >
> > > >
> > > > ÔÚ 2014Äê4ÔÂ4ÈÕ ÏÂÎç8:38£¬Robber Phex <robberphex在gmail.com>дµÀ£º
> > > >
> > > >> ÎÒ¾õµÃÔ­ÒòÊÇUIÏß³Ì×èÈûÔÚÎļþIOÉÏÁË£¨´Ó´ÅÅÌÖмÓÔØsoÎļþÓ¦¸ÃÒ²»á¿¨×¡£©¡£
> > > >>
> > > >> ÎÒÔ­À´Ó²ÅÌ»µµÀ£¬¾ÍÊǶÁдÎļþµÄʱºòÕû¸öϵͳ£¨¶ø²»½ö½öÊǶÔÓ¦½ø³Ì£©¿¨×¡¡£
> > > >>
> > > >>
> > > >> 2014-04-04 20:28 GMT+08:00 µÂ³ä·û <ph.linfan在gmail.com>:
> > > >>
> > > >> > ²»ÊÇxfceµÄÎÊÌ⣬gnomeÒ²Âý
> > > >> > 2014Äê4ÔÂ4ÈÕ PM8:27ÓÚ "lyfbuaa" <lyfbuaa在163.com>дµÀ£º
> > > >> >
> > > >> > >  ÇëÎÊÔõôµ÷Õû»òÉèÖÃÄØ£¿
> > > >> > > --
> > > >> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> > >
> > > >> >
> > > >> > --
> > > >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >> >
> > > >> >
> > > >>
> > > >>
> > > >> --
> > > >> Regards,
> > > >> RobberPhex
> > > >>
> > > >> About me: http://about.me/RobberPhex
> > > >> --
> > > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >>
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Regards,
> > RobberPhex
> >
> > About me: http://about.me/RobberPhex
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list