[FZH] 更改 Fedora 21 的默认中文字体为 Adobe Source Han Sans Fonts

Peng Wu peng.e.wu at gmail.com
Tue Aug 5 02:57:00 UTC 2014


我记得字号是 Sans 10, 我又截了个 Sans 12 的图。

https://pwu.fedorapeople.org/screenshots/fonts/96-dpi%20screenshot%
202.png


在 2014-08-04的 17:24 +0800,Alick Zhao写道:
> On 08/04/2014 03:46 PM, Peng Wu wrote:
> > 是的,我在想要不要因为普通屏幕的显示问题,取消此次更改。
> >
> 
> 96dpi 那个图的字号是多大?字号调大一些试一试?
> 
More information about the Chinese mailing list