[FZH] 关于五笔输入法的调查

Peng Wu peng.e.wu at gmail.com
Thu Jul 3 04:21:44 UTC 2014


我记得 五笔 98 是有专利的,还不能打包。

在 2014-07-03的 11:49 +0800,Xie Yunpeng写道:
> 个人觉得海峰的词库最好,我一般是用极点的软件加海峰的词库
> 顺便想问下什么时候能有98
> 
> 
> 在 2014年6月26日 上午10:50,Bill Buchanan <lmickiester在gmail.com>写道:
> 
> > >
> > > 现在一直在用极点
> > --
> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
More information about the Chinese mailing list