[FZH] 回复: Yum 翻译小问题

秋纫 dugucloud at qq.com
Wed Jun 11 04:47:02 UTC 2014


ÎÒµÄÒâ¼ûÊǺöÂÔWill be£¬Ö±½ÓÔÚ×îºóÒ»¸ö%sÉÏ×öÊֽš£

·¢×ÔÎÒµÄ iPad

> ÔÚ 2014Äê6ÔÂ11ÈÕ£¬12:41£¬Tommy He <lovenemesis在gmail.com> дµÀ£º
> 
> ×÷Ϊ yum ·­ÒëÕßÖ®Ò»£¬ÎÒ¿ÉÒÔ˵ʵ¼ÊÇé¿öÒª¸´ÔÓһЩ¡£
> 
> Ô­ÎÄÖ»ÓÐÒ»¾ä£º
> 
> ---> Package %s.%s %s:%s-%s will be %s
> 
> ÓÚÊÇ will be Ö»ÄÜÓÐÒ»¸ö·­Ò룬ĿǰÊÇ¡°½«±»¡±¡£
> 
> updated Ä¿Ç°·­ÒëÊÇ¡°Éý¼¶¡±¡£
> an update ÔÚ will be ±»·­ÒëΪ¡°½«±»¡±µÄÇé¿öÏ£¬·­ÒëΪ¡°¸üС±£¬Ä£ºýÁËÃû´ÊÐÔÖÊ¡£
> 
> Ï£ÍûÖîλÅóÓÑÄÜÌṩЩ¸üºÃµÄÏë·¨
> 
> 
> 2014-06-08 16:02 GMT+08:00 Zhenbo Li <litimetal在gmail.com>:
> 
>> ºÃ»úÖÇ£¡
>> Á½¸öÈí¼þ°üµÄÇø±ðÒ»ÏÂ×Ó¾Í͹ÏÔ³öÀ´ÁË
>> 
>>> ÔÚ 2014Äê6ÔÂ6ÈÕ ÉÏÎç11:34£¬Mike Manilone <crtmike在gmail.com> дµÀ£º
>>> Èí¼þ°ü gnome-shell.x86_64 0:3.10.4-4.fc20 ½«±»¸üÐÂ
>>> Èí¼þ°ü gnome-shell.x86_64 0:3.10.4-5.fc20 ÊÇа汾
>>> 
>>> ÕâÑùÈçºÎ
>>> 
>>> ÔÚ2014Äê06ÔÂ6£¬ÉÏÎç 11:24£¬jhaohai <jhaohai在foxmail.com> дµÀ£º
>>> 
>>>> Ô­ÎÄÊÇ£º
>>>> ---> Package gnome-shell.x86_64 0:3.10.4-4.fc20 will be updated
>>>> ---> Package gnome-shell.x86_64 0:3.10.4-5.fc20 will be an update
>>>> 
>>>> Õâ¸ö¸ÃÔõô·­Òë
>>> 
>>> --
>> 
>> 
>> 
>> 
>> --
>> Have a nice day!
>> Zhenbo Li
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> 
> 
> 
> -- 
> Take a Deep Breath out of Windows
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
More information about the Chinese mailing list