[FZH] 征集 libpinyin 的字典中的拼音错误

Peng Wu peng.e.wu at gmail.com
Wed Jun 11 05:06:41 UTC 2014


非常感谢! :-)

On Wed, 2014-06-11 at 12:48 +0800, Tommy He wrote:
> 发布在 LinuxTOY 上了,希望更多的用户能看到:
> 
> https://linuxtoy.org/archives/wanted-errors-in-libpinyin-dict.html
> 
> 
> 2014-06-04 21:59 GMT+08:00 Mike Manilone <crtmike在gmail.com>:
> 
> > 我倒覺得沒啥必要,誰發現了什麼錯字就發上去,很輕鬆,不需要什麼人工費勁校驗。(反正早晚會回報完的。)
> >
> > 校驗的難處就是可能沒人願意校驗,校驗者本身語言素養不夠,導致未能達到應有效果。
> >
> > -- Mike Manilone
> >
> > 在2014年06月4,下午 8:09,杜宏羽 <dongfengweixiao在gmail.com> 写道:
> >
> > 窃以为,有问题的词应该主要存在于多音字方面,吴鹏先生是否可以将其单独提取出来,我们进行人工确认?而对于s,sh这些暂且放置一下?
> >> 2014年6月4日 下午4:14于 "Peng Wu" <peng.e.wu在gmail.com>写道:
> >>
> >>  大家好,
> >>>
> >>>   目前,libpinyin 的字典中,有一些拼音错误,影响了大家的使用体验,作为
> >>> 该软件的作者,非常抱歉。
> >>>
> >>>   希望大家在使用 libpinyin 的过程中,将遇到的拼音错误,回馈到
> >>> github.com 的
> >>> 专门的 issue, 既方便了自己的使用,也方便了其他人的使用。
> >>>
> >>>   如何回馈:
> >>>     1. 在 github.com 的 issue 中,将发现的错误拼音,写到 comment 中.
> >>>     2. 我会在合并后,删除相应的 comment.
> >>>
> >>> URL: https://github.com/libpinyin/ibus-libpinyin/issues/24
> >>>
> >>> 谢谢,
> >>>   吴鹏
> >>>
> >>> --
> >>> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>> --
> >> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > --
> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> 
> 
> 
More information about the Chinese mailing list