[FZH] Fedora 21 的默认中文字体更改为 WenQuanYi Micro Hei

Aron Xu happyaron.xu at gmail.com
Thu May 8 03:38:35 UTC 2014


Hi,

Ubuntu ´Ó 14.04 Æð·ÅÆú WenQuanYi Micro Hei ¸ÄÓà Droid Sans Fallback ÁË£¬ÍƼöÒ»ÏÂ

Thanks,
Aron

2014-05-08 11:23 GMT+08:00 Peng Wu <peng.e.wu在gmail.com>:
> ¸ù¾Ý֮ǰµÄµ÷²é£¬½« Fedora 21 µÄĬÈÏÖÐÎÄ×ÖÌå¸ü¸ÄΪ WenQuanYi Micro Hei.
>
> Ëù×öµÄÐÞ¸ÄΪ:
> 1. ÌáÉý WenQuanYi Micro Hei ×ÖÌåÓÅÏȼ¶.
> 2. ÔÚ Fedora 21 ÖУ¬ÖÐÎÄ×ÖÌåĬÈÏÖ»°²×° WenQuanYi Micro Hei.
>
> лл´ó¼ÒµÄ·´À¡¡£ :)
>
> Best regards,
>   Peng Wu
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese-- 
Regards,
Aron Xu


More information about the Chinese mailing list