Branch 'f13' - sv-SE/CircuitDesign.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Sun Apr 11 21:10:17 UTC 2010


 sv-SE/CircuitDesign.po | 223 +------------------------------------------------
 1 file changed, 7 insertions(+), 216 deletions(-)

New commits:
commit 3b9e29e4838df94bf92a256031e9fe58c876f098
Author: goeran <goeran at fedoraproject.org>
Date:  Sun Apr 11 21:10:10 2010 +0000

  l10n: Updates to Swedish (sv) translation
  
  Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/sv-SE/CircuitDesign.po b/sv-SE/CircuitDesign.po
index f6343c7..1f7a3d4 100644
--- a/sv-SE/CircuitDesign.po
+++ b/sv-SE/CircuitDesign.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Swedish translation of Fedora Release Notes.
-# Copyright © 2001-2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2001-2010 Free Software Foundation, Inc.
 # Magnus Larsson <fedoratrans at gmail.com>, 2006-2008.
-# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se> 2008-2009.
+# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se> 2008-2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-19T02:19:37\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-15 22:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-11 16:15+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,224 +15,15 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. Tag: title
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Circuit Design"
-msgstr "<title>Kretsdesign</title>"
+msgstr "Kretsdesign"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Fedora&nbsp;&PRODVER; includes a complete set of applications for schematic "
 "capture, circuit simulation, and PCB layout. The following are major changes "
 "to these applications. A complete list of changes may be found at the end of "
 "this document."
-msgstr ""
-"Fedora &PRODVER; innehåller en komplett uppsättning program för "
-"schemakonstruktion, kretssimulering och kretskortslayout. De följande är de "
-"större ändringarna av dessa program. En fullständig lista över ändringar "
-"finns i slutet av detta dokument."
-
-#~ msgid "<primary>Circuit Design</primary>"
-#~ msgstr "<primary>Kretsdesign</primary>"
-
-#~ msgid "Section"
-#~ msgstr "Avsnitt"
-
-#~ msgid "<term>geda</term>"
-#~ msgstr "<term>geda</term>"
-
-#~ msgid "<primary>geda</primary>"
-#~ msgstr "<primary>geda</primary>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "In Fedora 12, the <package>geda</package> suite, previously packaged as a "
-#~ "number of individual applications, is now provided in a single, complete "
-#~ "package."
-#~ msgstr ""
-#~ "In Fedora 12, är sviten <package>geda</package>, som tidigare var "
-#~ "paketerad som ett antal individuella program, nu tillgänglig som ett "
-#~ "enda, komplett paket."
-
-#~ msgid "<term>gspiceui</term>"
-#~ msgstr "<term>gspiceui</term>"
-
-#~ msgid "<primary>gspiceui</primary>"
-#~ msgstr "<primary>gspiceui</primary>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fedora’s <package>gspiceui</package> is now compiled under "
-#~ "<package>wxgtk</package> 2.8 instead of the old <package>wxgtk</package> "
-#~ "2.6. This improves GSpiceUIi’s GUI interface. GSpiceUI includes missing "
-#~ "opamp-3.sym to /usr/share/gEDA/sym/misc/ (geda symbols directory)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fedoras <package>gspiceui</package> är nu kompilerad under "
-#~ "<package>wxgtk</package> 2.8 istället för den gamla <package>wxgtk</"
-#~ "package> 2.6. Detta förbättrar GSpiceUIis grafiska gränssnitt. GSpiceUI "
-#~ "inkluderar saknade opamp-3.sym till /usr/share/gEDA/sym/misc/ (katalog "
-#~ "med symboler för geda)."
-
-#~ msgid "PPC64"
-#~ msgstr "PPC64"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GSpiceUI is not available on Fedora supported PPC64 architecture as a "
-#~ "result of missing gwave for that architecture."
-#~ msgstr ""
-#~ "GSpiceUI är inte tillgänglig på Fedora stödda PPC64-arkitektur på grund "
-#~ "av att gwave saknas för den arkitekturen."
-
-#~ msgid "<term>kicad</term>"
-#~ msgstr "<term>kicad</term>"
-
-#~ msgid "<primary>kicad</primary>"
-#~ msgstr "<primary>kicad</primary>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fedora 12 includes the latest version of <package>kicad</package>package> "
-#~ "which incorporates a huge number of minor bug fixes and usability "
-#~ "improvements. For a complete description of the many changes please refer "
-#~ "to the upstream changelog at <ulink type=\"http\" url=\"http://www.lis."
-#~ "inpg.fr/realise_au_lis/kicad/\"></ulink>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fedora 12 inkluderar den senaste versionen av <package>kicad</"
-#~ "package>package> som innehåller ett stort antal av smärre felrättningar "
-#~ "och förbättringar av användbarheten. För en komplett beskrivning av de "
-#~ "många ändringarna, se ändringsloggen uppströms på <ulink type=\"http\" "
-#~ "url=\"http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/\"></ulink>."
-
-#~ msgid "<term>ngspice</term>"
-#~ msgstr "<term>ngspice</term>"
-
-#~ msgid "<primary>ngspice</primary>"
-#~ msgstr "<primary>ngspice</primary>"
-
-#~ msgid "<package>ngspice</package> has been updated to rework 19."
-#~ msgstr "<package>ngspice</package> har uppdaterats till omarbetning 19."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Memory management: fixed memory leaks (Bug 514484 - A Long Warning "
-#~ "Message)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Minneshantering: lagade minnesläckor (Fel 514484 - Ett långt "
-#~ "varningsmeddelande)"
-
-#~ msgid "Integration of espice bugfixes and enhancements"
-#~ msgstr "Integration av espicefelrättningar och -förbättringar"
-
-#~ msgid "Bug fixes in plots and cli interface."
-#~ msgstr "Felrättningar i plottningar och kommandoradsgränssnittet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Rework of BSim models, integration of EPFL-EKV model V2.63, ADMS models "
-#~ "mextram, hicum0, hicum2."
-#~ msgstr ""
-#~ "Omarbetning av BSim-modeller, integration av EPFL-EKV modell V2.63, ADMS "
-#~ "modeller mextram, hicum0 hicum2."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fedora’s ngspice has been patched to accept calls from Xcircuit TCL "
-#~ "interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fedoras ngspice har modifierats för att acceptera anrop från Xcircuits "
-#~ "TCL-gränssnitt."
-
-#~ msgid "<term>tclspice</term>"
-#~ msgstr "<term>tclspice</term>"
-
-#~ msgid "<primary>tclspice</primary>"
-#~ msgstr "<primary>tclspice</primary>"
-
-#~ msgid "<package>tclspice</package> is new to Fedora &PRODVER;."
-#~ msgstr "<package>tclspice</package> är nytt i Fedora &PRODVER;."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Before ngspice-rework-19, Fedora has considered <package>tclspice</"
-#~ "package>’s stability too fragile. Examples of <package>tclspice</package> "
-#~ "can be found via <command>rpm -qd tclspice</command>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Före ngspice-rework-19 har Fedora betraktat <package>tclspice</package>s "
-#~ "stabilitet för bräcklig. Exampel på <package>tclspice</package> kan ses "
-#~ "via <command>rpm -qd tclspice</command>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Tclspice provides Fedora users with extended capabilities for mixed-"
-#~ "signal design via its TCL backend. Since Fedora is also providing tools "
-#~ "for boolean manipulation (explained in the following section), Fedora "
-#~ "users have adequate materials to spin his or her own mixed-signal EDA "
-#~ "plugin."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tclspice ger Fedoraanvändare utökade möjligheter till design med blandade "
-#~ "signaler via dess TCL-bakände. Eftersom Fedora också tillhandahåller "
-#~ "verktyg för boolesk hantering (förklaras i följande avsnitt) har "
-#~ "Fedoraanvändare fullgod materiel för att spinna sina egna blandade "
-#~ "signals-EDA-insticksmoduler."
-
-#~ msgid "<term>xcircuit</term>"
-#~ msgstr "<term>xcircuit</term>"
-
-#~ msgid "<primary>xcircuit</primary>"
-#~ msgstr "<primary>xcircuit</primary>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<package>xcircuit</package> has been updated to version 3.6.161. "
-#~ "Highlights include:"
-#~ msgstr ""
-#~ "<package>xcircuit</package> har uppdaterats till version 3.6.161. Värt "
-#~ "att notera är:"
-
-#~ msgid "Supports multiple schematic layout windows."
-#~ msgstr "Stöd för flera fönster för schematisk layout."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A complete overhaul of the key-function binding routines and the function "
-#~ "dispatch mechanism was effected."
-#~ msgstr ""
-#~ "En fullständig omarbetning av tangent-funktionsbindningsrutinerna och "
-#~ "mekanismerna för att anropa funktioner påverkades."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Several additions and corrections need to be made to make the "
-#~ "multiplewindow implementation work properly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Flera tillägg och rättningar behöver göras för att få "
-#~ "flerfönsterimplementationen att fungera ordentligt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The way libraries are handled by making the distinction between library "
-#~ "pages and files using the concept of \"technology namespaces\" has "
-#~ "improved. Each object has a name composed of a \"technology prefix\", a "
-#~ "double colon (\"::\"), and the object’s name. Each library file declares "
-#~ "a technology name, which is used as the prefix for all objects in that "
-#~ "file. The prefixes are used by XCircuit to track which objects came from "
-#~ "which file, regardless of the library page onto which they were loaded. "
-#~ "Added support for wires connected to symbol pins remain connected while "
-#~ "the symbol is moved. It also expands upon the \"Attach-to\" function, "
-#~ "allowing wires to be (semi-) automatically attached to pin labels or "
-#~ "symbol pins. The key macro for \"attach-to\" (key \"A\") can also be used "
-#~ "like the \"wire\" function (key \"w\") to start a wire with its start-"
-#~ "point attached to a symbol pin or pin label."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sättet bibliotek hanteras genom att göra en distinktion mellan "
-#~ "bibliotekssidor och filer med begreppet \"technology namespaces\" har "
-#~ "förbättrats. Varje objekt har ett namn som är sammansatt av ett "
-#~ "\"technology prefix\", ett dubbelkolon (\"::\") och objektets namn. "
-#~ "Varje biblioteksfil deklarerar ett tekniknamn som används som prifixet "
-#~ "för alla objekt i den filen. Prefixen används av XCircuit för att spåra "
-#~ "vilka objekt som kom från vilken fil, oberoende av bibliotekssidan till "
-#~ "vilken de lästes in. Stöd tillagt för att ledningar anslutna till "
-#~ "symbolben fortsätter vara ansluta när symbolen flyttas. Det expanderas "
-#~ "också vid funktionen \"Attach-to\" som gör att ledningar kan anslutas "
-#~ "(halv)automatiskt till benetiketter eller symbolben. Nyckelmakrot för "
-#~ "\"attach-to\" (tangent \"A\") kan också användas som funktionen \"wire"
-#~ "\" (tangent \"w\") för att starta en ledning med sin startpunkt ansluten "
-#~ "till ett symbolben eller en benetikett."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The way info labels for PCB are handled was changed as from version "
-#~ "3.6.66."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sättet informationsetiketter för kretskort hanteras har ändrats från "
-#~ "version 2.6.66."
-
-#~ msgid "Runtime speed has been improved."
-#~ msgstr "Körhastigheten har förbättrats."
+msgstr "Fedora&nbsp;&PRODVER; innehåller en komplett uppsättning program för schemakonstruktion, kretssimulering och kretskortslayout. De följande är de större ändringarna av dessa program. En fullständig lista över ändringar finns i slutet av detta dokument."
More information about the docs-commits mailing list