Branch 'f14' - ca-ES/Desktop.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Wed Nov 3 02:51:00 UTC 2010


 ca-ES/Desktop.po |   55 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 27 insertions(+), 28 deletions(-)

New commits:
commit b7e0cbe99b134a4a89e6c79d53a34917eba4002d
Author: rbuj <rbuj at fedoraproject.org>
Date:   Wed Nov 3 02:50:57 2010 +0000

    l10n: Updates to Catalan (Valencian) (ca) translation
    
    Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/ca-ES/Desktop.po b/ca-ES/Desktop.po
index 780dd8d..b19f44e 100644
--- a/ca-ES/Desktop.po
+++ b/ca-ES/Desktop.po
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: release notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-17T14:52:02\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-25 02:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-03 03:37+0100\n"
 "Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <robert.buj at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <fedora at softcatala.net>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -92,37 +92,37 @@ msgstr "man-db: el paquet <package>man-db</package> inclou cinc eines per a la n
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Pino"
-msgstr ""
+msgstr "Pino"
 
 #. Tag: indexterm
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<primary>pino</primary>"
-msgstr "<primary>man</primary>"
+msgstr "<primary>pino</primary>"
 
 #. Tag: indexterm
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<primary>gwibber</primary>"
-msgstr "<primary>Sugar</primary>"
+msgstr "<primary>gwibber</primary>"
 
 #. Tag: indexterm
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<primary>Social Networking</primary>"
-msgstr "<primary>libsocialweb</primary>"
+msgstr "<primary>Xarxes socials</primary>"
 
 #. Tag: indexterm
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<primary>twitter</primary>"
-msgstr "<primary>Clutter</primary>"
+msgstr "<primary>twitter</primary>"
 
 #. Tag: indexterm
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<primary>identi.ca</primary>"
-msgstr "<primary>man</primary>"
+msgstr "<primary>identi.ca</primary>"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Due to changes in Twitter's authentication mechanisms Pino is no longer able to utilize this service. Due to this degraded functionality, Pino has been removed as the default program for social networking services such as identi.ca and Twitter. Other programs, such as <package>gwibber</package>, are available from the Fedora repositories that can utilized as a replacement for Pino. To install <package>gwibber</package> or another such package, use the <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guimenuitem>Add/Remove Software</guimenuitem></menuchoice> tool from the main menu."
-msgstr ""
+msgstr "Degut als canvis en en el mecanisme d'autenticació en Twitter, Pino ja no tornarà a tindre aquest servei. Degut a la degradació d'aquesta funcionalitat, Pino s'ha tret com a programa predeterminat per a les xarxes socials tant per a identi.ca com per a Twitter. Altres programes, com <package>gwibber</package>, estan disponibles des dels dipòsits de Fedora, podent-se utilitzar com a substitut de Pino. Per a instal·lar <package>gwibber</package> o qualsevol altre programa que s'hi assembli, utilitzeu l'eina que es troba en el menú <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guisubmenu>Administració</guisubmenu><guimenuitem>Afegeix/Suprimeix Programari</guimenuitem></menuchoice>."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -232,47 +232,47 @@ msgstr "El gestor de fitxers <application>Dolphin</application>, i altres compon
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "LXDE"
-msgstr ""
+msgstr "LXDE"
 
 #. Tag: indexterm
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<primary>LXDE</primary>"
-msgstr "<primary>KDE</primary>"
+msgstr "<primary>LXDE</primary>"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Lightweight X Desktop Environment, or <acronym>LXDE</acronym>, is available in Fedora 14."
-msgstr ""
+msgstr "L'entor d'escriptori de les X Lightweight, o <acronym>LXDE</acronym>, eara està disponible en Fedora 14."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Changes to <acronym>LXDE</acronym> include:"
-msgstr ""
+msgstr "Els canvis a <acronym>LXDE</acronym> inclouen:"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<package>lxappearance</package> has been updated to version 0.5. The \"Look and Feel\" configuration was completely rewritten and now supports many more features including setting mouse cursor themes, custom colors, icon sizes in menus and buttons, turning icons in menus and buttons on and off, and enabling event sounds."
-msgstr ""
+msgstr "<package>lxappearance</package> ha estat actualitzat a la versió 0.5. La configuració de l'\"aspecte i el comportament\" ha estat completament reescrita i ara suporta moltes més funcionalitats com els temes en el curso del ratolí, colors personalitzats, mides personalitzades per a les icones en els menús i en els botons, activació i des-activació de les icones dels menús i dels botons,i la possibilitat d'activar sons per als esdeveniments."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "The display manager <package>lxdm</package> has been updated to version 0.3.0. It now has a user list and a timeout, so we can select the language and the keyboard setting on the login window. This is very handy for the livecd."
-msgstr ""
+msgstr "El gestor del monitor <package>lxdm</package> ha estat actualitzat a la versió 0.3.0. Ara té un llistat d'usuaris i un temps d'expiració, per tant ara podem seleccionar un idioma i un tecla en la finestra d'inici de sessió. Això resulta bastant útil amb el CD autònom."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<package>lxterminal</package> has been updated to version 0.1.9 and now has new features like true transparency for composite window managers."
-msgstr ""
+msgstr "<package>lxterminal</package> ha estat actualitzat a la versió 0.1.9 i ara disposa de noves funcionalitats com la transparència real per a la composició de gestors de finestres."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "MeeGo&trade;"
-msgstr ""
+msgstr "MeeGo&trade;"
 
 #. Tag: indexterm
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<primary>MeeGo&trade;</primary>"
-msgstr "<primary>MeeGo</primary>"
+msgstr "<primary>MeeGo&trade;</primary>"
 
 #. Tag: indexterm
 #, no-c-format
@@ -307,12 +307,12 @@ msgstr "<primary>libsocialweb</primary>"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Fedora 14 contains a selection of software from the MeeGo&trade; project."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 14 conté una selecció de programari del projecte MeeGo&trade;."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<ulink url=\"http://meego.com/\">MeeGo&trade;</ulink> is an operating environment and development kit for next-generation mobile and device platforms, formed from the merger of Intel's Moblin project and Nokia's Maemo project, and backed by the <ulink url=\"http://linuxfoundation.org\">Linux Foundation</ulink>. It includes a rich set of software and libraries that support multiple architectures and multiple app stores, and are well aligned with a variety of upstream free and open source software projects. Fedora 14 offers an integrated subset of software from the MeeGo project. Users can try the software on any personal computer, including netbooks or other small systems, and interested developers can contribute to the development of this exciting new platform. Note that a small portion of software from MeeGo is not included to improve integration with other Fedora applications, and therefore this subset is not expected to achieve 100% MeeGo compliance."
-msgstr ""
+msgstr "<ulink url=\"http://meego.com/\">MeeGo&trade;</ulink> és un entorn d'operació i un bloc de desenvolupament per a la següent generació de plataformes i dispositiu mòbils, creat a partir de la unió del projecte Moblin d'Intel amb el projecte Maemo de Nokia, i recolzat per la <ulink url=\"http://linuxfoundation.org\">Linux Foundation</ulink>. Inclou un conjunt d'eines i de biblioteques riques que suporten diverses arquitectures i diverses botigues d'aplicacions, a demés estan en conjunció amb diversos projectes de programari de codi lliure i obert en desenvolupament. Fedora 14 proporciona una mostra del programari del projecte MeeGo. Els usuaris poden provar el programari en qualsevol ordinador personal, incloent portàtils i altres dispositius de mida reduïda, i aquells desenvolupadors que hi estiguin interessats poden contribuir amb el desenvolupament d'aquesta nova plataforma. Tingueu en compte que una porció del programari de MeeGo no està inclosa per a m
 illorar la integració d'altres aplicacions de Fedora, tampoc s'espera que en sigui 100% compatible amb MeeGo."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -336,10 +336,8 @@ msgstr "Aquesta versió proporciona millores superior en la usabilitat per a la
 
 #~ msgid "MeeGo"
 #~ msgstr "MeeGo"
-
 #~ msgid "MeeGo Netbook UX 1.0 is available in Fedora 14."
 #~ msgstr "MeeGo Netbook UX 1.0 està disponible en Fedora 14."
-
 #~ msgid "The MeeGoâ„¢ Architecture is designed to support multiple platforms and usage models ranging from Netbooks and NetTops to Mobile Internet Devices (<acronym>MID</acronym>) and various embedded usage models, such as In Vehicle Infotainment (<acronym>IVI</acronym>) systems. MeeGo Netbook UX is built on the GNOME Mobile platform, extending and enriching it with new technologies like Clutter, GUPnP and <package>libsocialweb</package>. The MeeGo Netbook UX is the user environment that sits of top of Fedora and associated MeeGo core services. The netbook user interface and user interaction model for the target devices then is on top of that. The Fedora 14 implementation specifically targets the Netbook UX."
 #~ msgstr "L'arquitectura MeeGo™ està dissenyada per suportar diverses plataformes i models d'utilització, des de Netbooks i NetTops a dispositius de Internet Mòbil (<acronym>MID</acronym>) i diversos models d'utilització incrustats, com per exemple In Vehicle Infotainment (<acronym>IVI</acronym>). MeeGo Netbook UX està construït damunt de la plataforma GNOME Mobile, ampliant-la i enriquint-la amb noves tecnologies com Clutter, GUPnP i <package>libsocialweb</package>. MeeGo Netbook UX es l'entorn d'usuari que jau damunt de Fedora i dels serveis principals de MeeGo. La interfície d'usuari per als netbooks i el model d'interacció de l'usuari per als diferents dispositius, són la seva capa superior. La implementació de Fedora 14 aposta per a la compatibilitat amb Netbook UX."
 
@@ -386,3 +384,4 @@ msgstr "Aquesta versió proporciona millores superior en la usabilitat per a la
 #, fuzzy
 #~ msgid "Moblin Desktop"
 #~ msgstr "Escriptori"
+
More information about the docs-commits mailing list