[release-notes/f14] l10n: Updates to Catalan (Valencian) (ca) translation

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Wed Nov 3 14:09:18 UTC 2010


commit 8733118d5327d8389787e7041fe83c6a564cab51
Author: rbuj <rbuj at fedoraproject.org>
Date:   Wed Nov 3 14:09:15 2010 +0000

    l10n: Updates to Catalan (Valencian) (ca) translation
    
    Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

 ca-ES/Desktop.po |   12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
---
diff --git a/ca-ES/Desktop.po b/ca-ES/Desktop.po
index b19f44e..0fb973e 100644
--- a/ca-ES/Desktop.po
+++ b/ca-ES/Desktop.po
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: release notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-17T14:52:02\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-03 03:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-03 15:08+0100\n"
 "Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <robert.buj at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <fedora at softcatala.net>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr "<primary>identi.ca</primary>"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Due to changes in Twitter's authentication mechanisms Pino is no longer able to utilize this service. Due to this degraded functionality, Pino has been removed as the default program for social networking services such as identi.ca and Twitter. Other programs, such as <package>gwibber</package>, are available from the Fedora repositories that can utilized as a replacement for Pino. To install <package>gwibber</package> or another such package, use the <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guimenuitem>Add/Remove Software</guimenuitem></menuchoice> tool from the main menu."
-msgstr "Degut als canvis en en el mecanisme d'autenticació en Twitter, Pino ja no tornarà a tindre aquest servei. Degut a la degradació d'aquesta funcionalitat, Pino s'ha tret com a programa predeterminat per a les xarxes socials tant per a identi.ca com per a Twitter. Altres programes, com <package>gwibber</package>, estan disponibles des dels dipòsits de Fedora, podent-se utilitzar com a substitut de Pino. Per a instal·lar <package>gwibber</package> o qualsevol altre programa que s'hi assembli, utilitzeu l'eina que es troba en el menú <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guisubmenu>Administració</guisubmenu><guimenuitem>Afegeix/Suprimeix Programari</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Degut als canvis en el mecanisme d'autenticació en Twitter, Pino ja no tornarà a tindre aquest servei. Degut a la degradació d'aquesta funcionalitat, Pino s'ha tret com a programa predeterminat per a les xarxes socials tant per a identi.ca com per a Twitter. Altres programes, com <package>gwibber</package>, estan disponibles des dels dipòsits de Fedora, podent-se utilitzar com a substitut de Pino. Per a instal·lar <package>gwibber</package> o qualsevol altre programa que s'hi assembli, utilitzeu l'eina que es troba en el menú <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guisubmenu>Administració</guisubmenu><guimenuitem>Afegeix/Suprimeix Programari</guimenuitem></menuchoice>."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "<primary>KDE</primary>"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Fedora 14 includes the updated KDE SC (\"Software Compilation\") version 4.5. The KDE developers worked on usability and stability for version 4.5. The result is a faster, easier, and more stable desktop experience. Many bugs are fixed and subtle but important improvements made to hidden components, so KDE now works the way you want."
-msgstr "Fedora 14 inclou l'actualització de KDE SC (\"Software Compilation\") versió 4.5. Per a la versió 4.5, els desenvolupadors de KDE han treballat amb la usabilitat i l'estabilitat. El resultat és una experiència amb l'escriptori més ràpida, més fàcil i més estable. S'han corregit molts errors i s'ha realitzat moltes millores en components ocults, de manera que ara KDE funciona com voldríeu."
+msgstr "Fedora 14 inclou l'actualització de KDE SC (\"Software Compilation\") versió 4.5. Per a la versió 4.5, els desenvolupadors de KDE han treballat amb la usabilitat i l'estabilitat. El resultat és una experiència amb l'escriptori més ràpida, més fàcil i més estable. S'han corregit molts errors i s'han realitzat moltes millores en components ocults, de manera que ara KDE funciona com voldríeu."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Activitats de Plasma de KDE"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Some of the enhancements to the \"Plasma\" desktop and netbook workspaces include:"
-msgstr "Algunes de les millores a l'escriptori «Plasma» i a les activitats per als netbook inclouen:"
+msgstr "Algunes de les millores en l'escriptori «Plasma» i en les activitats per als netbooks inclouen:"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -192,7 +192,7 @@ msgstr "Ara podeu afegir o eliminar escriptoris virtuals en la vista «Graella d
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "You can lay out your windows without overlap by using the window-tiling feature."
-msgstr "Ara podeu situar les vostres finestres ses solapaments amb la funcionalitat del mosaic de finestres."
+msgstr "Ara podeu situar les vostres finestres sense que es solapin amb la funcionalitat del mosaic de finestres."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -242,7 +242,7 @@ msgstr "<primary>LXDE</primary>"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Lightweight X Desktop Environment, or <acronym>LXDE</acronym>, is available in Fedora 14."
-msgstr "L'entor d'escriptori de les X Lightweight, o <acronym>LXDE</acronym>, eara està disponible en Fedora 14."
+msgstr "L'entorn d'escriptori de les X Lightweight, o <acronym>LXDE</acronym>, ara està disponible en Fedora 14."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format


More information about the docs-commits mailing list