Branch 'f14' - 2 commits - pl-PL/Developer_Tools.po pl-PL/Development.po pl-PL/Development_Runtime.po pl-PL/Kernel.po pl-PL/Scientific_and_Technical.po

Piotr Drąg raven at fedoraproject.org
Mon Oct 18 10:40:54 UTC 2010


 pl-PL/Developer_Tools.po     |  12 ++++++------
 pl-PL/Development.po       |  2 +-
 pl-PL/Development_Runtime.po   |  4 ++--
 pl-PL/Kernel.po          |  2 +-
 pl-PL/Scientific_and_Technical.po |  14 +++++++-------
 5 files changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)

New commits:
commit 2891ccba0a51fc599904e55778d95e701b0e222e
Merge: cf0d7fd... be93012...
Author: Piotr DrÄ…g <piotrdrag at gmail.com>
Date:  Mon Oct 18 12:40:48 2010 +0200

  Merge branch 'f14' of ssh://git.fedorahosted.org/git/docs/release-notes into f14commit cf0d7fd4ca00255e3c2bf1d49db99f1a45c2d7af
Author: Piotr DrÄ…g <piotrdrag at gmail.com>
Date:  Mon Oct 18 12:40:31 2010 +0200

  l10n: Updates to Polish (pl) translation

diff --git a/pl-PL/Developer_Tools.po b/pl-PL/Developer_Tools.po
index ec6b0d4..a46eee7 100644
--- a/pl-PL/Developer_Tools.po
+++ b/pl-PL/Developer_Tools.po
@@ -212,17 +212,17 @@ msgstr "Debuger <package>GDB</package> został rozszerzony nowymi poleceniami, k
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "For more informations, refer to <ulink url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Features/GdbIndex\">Gdb Index</ulink>, on the Fedora wiki."
-msgstr "Więcej informacji można znaleźć na stronie <ulink url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Features/GdbIndex\">Gdb Index</ulink> na wiki Fedory."
+msgstr "Więcej informacji można znaleźć na stronie <ulink url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Features/GdbIndex\">Indeks GDB</ulink> na wiki Fedory."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "GNUstep"
-msgstr "GNUstep"
+msgstr "GNUStep"
 
 #. Tag: indexterm
 #, no-c-format
 msgid "<primary>GNUstep</primary>"
-msgstr "<primary>GNUstep</primary>"
+msgstr "<primary>GNUStep</primary>"
 
 #. Tag: indexterm
 #, no-c-format
@@ -237,7 +237,7 @@ msgstr "<primary>Objective-C</primary>"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "This Feature offers the possibility to create GNUstep applications on Fedora. <package>GNUstep</package> is an open source reimplementation of Nextstep. It's provide an GUI framework base of the Objective-C programming language."
-msgstr "Ta funkcja oferuje możliwość tworzenia aplikacji GNUstep w Fedorze. <package>GNUstep</package> to reimplementacja open source środowiska NextSTEP. Dostarcza podstawową strukturę graficznego interfejsu użytkownika w języku programowania Objective-C."
+msgstr "Ta funkcja oferuje możliwość tworzenia aplikacji GNUStep w Fedorze. <package>GNUStep</package> to reimplementacja open source środowiska NextSTEP. Dostarcza podstawową strukturę graficznego interfejsu użytkownika w języku programowania Objective-C."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -247,12 +247,12 @@ msgstr "Język programowania Objective-C jest częścią kolekcji kompilatorów
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "A list of applications based on GNUstep you may find at <ulink url=\"http://gnustep.org/experience/apps.html\"> List of GNUstep applications</ulink>."
-msgstr "Listę aplikacji opartych na GNUstep można znaleźć na stronie <ulink url=\"http://gnustep.org/experience/apps.html\"> Lista aplikacji GNUstep</ulink>."
+msgstr "Listę aplikacji opartych na GNUStep można znaleźć na stronie <ulink url=\"http://gnustep.org/experience/apps.html\"> Lista aplikacji GNUStep</ulink>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Detailed introduction to the GNUstep project you may find at <ulink url=\"http://gnustep.org/information/aboutGNUstep.html\"> GNUstep Introduction</ulink>."
-msgstr "Szczegółowe wprowadzenie do projektu GNUstep można znaleźć w artykule <ulink url=\"http://gnustep.org/information/aboutGNUstep.html\"> Wprowadzenie do GNUstep</ulink>."
+msgstr "Szczegółowe wprowadzenie do projektu GNUStep można znaleźć w artykule <ulink url=\"http://gnustep.org/information/aboutGNUstep.html\"> Wprowadzenie do GNUStep</ulink>."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
diff --git a/pl-PL/Development.po b/pl-PL/Development.po
index 5e8655c..c8fef8c 100644
--- a/pl-PL/Development.po
+++ b/pl-PL/Development.po
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "<primary>GNUStep</primary>"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "The GNUstep development environment arrives on Fedora, allowing easy development of cross-platform applications on Fedora using the Cocoa (formerly NeXTSTEP/OpenStep) APIs and tools. GNUstep's main development language is Objective-C, but GNUstep is not limited to that."
-msgstr "Środowisko programistyczne GNUstep pojawiło się w Fedorze, umożliwiając łatwe tworzenie wieloplatformowych aplikacji na Fedorze używając API i narzędzi Cocoa (poprzednio NeXTSTEP/OpenStep). Głównym językiem programowania środowiska GNUstep jest Objective-C, ale nie jest do tego ograniczone."
+msgstr "Środowisko programistyczne GNUStep pojawiło się w Fedorze, umożliwiając łatwe tworzenie wieloplatformowych aplikacji na Fedorze używając API i narzędzi Cocoa (poprzednio NeXTSTEP/OpenStep). Głównym językiem programowania środowiska GNUStep jest Objective-C, ale nie jest do tego ograniczone."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
diff --git a/pl-PL/Development_Runtime.po b/pl-PL/Development_Runtime.po
index 1ed8ce9..43b26e2 100644
--- a/pl-PL/Development_Runtime.po
+++ b/pl-PL/Development_Runtime.po
@@ -34,12 +34,12 @@ msgstr "<primary>boost</primary>"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "The <package>boost</package> C++ libraries have been upgraded to 4.4. which includes numerous changes. For details, see the release notes:"
-msgstr "Pakiet bibliotek języka C++ <package>boost</package> został zaktualizowany do wersji 4.4, która zawiera liczne zmiany. Informacje można znaleźć na stronach:"
+msgstr "Pakiet bibliotek języka C++ <package>boost</package> został zaktualizowany do wersji 1.44, która zawiera liczne zmiany. Informacje można znaleźć na stronach:"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<ulink url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Features/F14Boost144\"> Boost 4.4</ulink> on the Fedora wiki"
-msgstr "<ulink url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Features/F14Boost144\"> Boost 4.4</ulink> na wiki Fedory"
+msgstr "<ulink url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Features/F14Boost144\"> Boost 1.44</ulink> na wiki Fedory"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
diff --git a/pl-PL/Kernel.po b/pl-PL/Kernel.po
index b46c95d..91d8d03 100644
--- a/pl-PL/Kernel.po
+++ b/pl-PL/Kernel.po
@@ -24,4 +24,4 @@ msgstr "JÄ…dro"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Fedora 14 features version &KERNEL; of the Linux kernel."
-msgstr "Fedora 14 zawiera wersję &KERNEL; jędra Linux."
+msgstr "Fedora 14 zawiera wersjÄ™ &KERNEL; jÄ…dra Linux."
diff --git a/pl-PL/Scientific_and_Technical.po b/pl-PL/Scientific_and_Technical.po
index 0653957..807a24a 100644
--- a/pl-PL/Scientific_and_Technical.po
+++ b/pl-PL/Scientific_and_Technical.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-09-26T03:40:14\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-26 01:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-18 12:33+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄ…g <piotrdrag at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl at lists.fedoraproject.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "Asymptote"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<indexterm><primary>asymptote</primary></indexterm> <package>Asymptote</package> is a powerful descriptive vector graphics language for technical drawings, inspired by MetaPost but with an improved C++-like syntax. Asymptote provides for figures the same high-quality level of typesetting that LaTeX does for scientific text. Labels and equations are typeset with LaTeX, for high-quality PostScript output. Fedora-14 includes version-2.04 with many bug fixes. Files generated in in-line tex mode can now be renamed without editing their contents."
-msgstr ""
+msgstr "<indexterm><primary>asymptote</primary></indexterm> <package>Asymptote</package> to opisowy język grafiki wektorowej do rysunków technicznych o dużych możliwościach, zainspirowany przez program MetaPost, ale z ulepszoną składnią podobną do języka C++. Program Asymptote dostarcza taką samą wysoką jakość składania rysunków, co LaTeX składania tekstów naukowych. Etykiety i równania są składane za pomocą systemu LaTeX, aby osiągnąć wyjście PostScriptowe o wysokiej jakości. Fedora 14 zawiera wersję 2.04, naprawiającą wiele błędów. Nazwy plików utworzonych w trybie TeX mogą być teraz zmieniane bez modyfikowania ich treści."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -74,12 +74,12 @@ msgstr "Gnuplot"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<indexterm><primary>gnuplot</primary></indexterm> <package>Gnuplot</package> is a command-line driven, interactive function plotting program especially suited for scientific data representation. Gnuplot has been updated to the 4.4 series (view <ulink url=\"http://www.gnuplot.info/announce.4.4.0\">release-notes 4.4.0</ulink>). Relative the 4.2 version, this version features smoother graphics based on the pango, cairo, and wxWidgets libraries, client-side interactive display using the HTML 5 \"canvas\" element, better internationalization, support for UTF-8 character encoding, support for transparency and alpha-channel image generation and handling, support for extended command line syntax, including iteration and new plot styles. Further PNG images can be read in and manipulated as plot elements. Gnuplot-py is a GUI for this program."
-msgstr ""
+msgstr "<indexterm><primary>Gnuplot</primary></indexterm> <package>Gnuplot</package> to interaktywny program do rysowania wykresów sterowany w wierszu poleceń, pasujący zwłaszcza do reprezentacji danych naukowych. Pakiet Gnuplot został zaktualizowany do serii wydań 4.4 (<ulink url=\"http://www.gnuplot.info/announce.4.4.0\">informacje o wydaniu 4.4.0</ulink>). W porównaniu do wersji 4.2 ta dostarcza gładszą grafikę opartą na bibliotekach Pango, cairo i wxWidgets, interaktywny ekran klienta używający elementu \"canvas\" języka HTML 5, lepsze umiędzynarodowienie, obsługę kodowania znaków UTF-8, obsługę i tworzenie obrazów z przezroczystoścą i kanałem alfa, obsługę rozszerzonej składni wiersza poleceń, w tym iteracje i nowe style wykresów. Poza tym można odczytywać i manipulować obrazami w formacie PNG jako elementami wykresów. Program Gnuplot-py jest graficznym interfejsem użytkownika dla tego programu."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "For more details, <ulink url=\"http://www.gnuplot.info/\">gnuplot</ulink> website."
-msgstr "Więcej informacji można znaleźć na stronie programu <ulink url=\"http://www.gnuplot.info/\">gnuplot</ulink>."
+msgstr "Więcej informacji można znaleźć na stronie programu <ulink url=\"http://www.gnuplot.info/\">Gnuplot</ulink>."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "mrpt-apps"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<indexterm><primary>mrpt-apps</primary></indexterm> The <package>Mobile Robot Programming Toolkit (MRPT: mrpt-apps)</package> is an extensive, cross-platform, and open source C++ library aimed to help robotics researchers to design and implement algorithms in the fields of Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), computer vision, and motion planning (obstacle avoidance). The latest version 0.9.0-0.5 has been rebuilt against wxGTK-2.8.11-2. The rebuild was necessitated by the new version of Opencv."
-msgstr "<indexterm><primary>mrpt-apps</primary></indexterm> <package>Zestaw narzędzi do programowania zdalnych robotów (MRPT: mrpt-apps)</package> to rozszerzalna, wieloplatformowa biblioteka open source w języku C++ aimed to help robotics researchers to design and implement algorithms in the fields of Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), computer vision, and motion planning (obstacle avoidance). The latest version 0.9.0-0.5 has been rebuilt against wxGTK-2.8.11-2. The rebuild was necessitated by the new version of Opencv."
+msgstr "<indexterm><primary>mrpt-apps</primary></indexterm> <package>Zestaw narzędzi do programowania zdalnych robotów (MRPT: mrpt-apps)</package> to rozszerzalna, wieloplatformowa biblioteka open source w języku C++ mająca pomagać badaczom robotyki w projektowaniu i implementowaniu algorytmów w polach jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM), wizji komputera i planowania ruchu (unikaniu przeszkód). Najnowsza wersja 0.9.0-0.5 została zbudowana w oparciu o bibliotekę wxGTK 2.8.11-2. Przebudowa była wymagana przez nową wersję biblioteki OpenCV."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -134,7 +134,7 @@ msgstr "Prover9"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<indexterm><primary>Prover9</primary></indexterm> The <package>Prover9</package> package provides the Prover9 resolution/paramodulation theorem prover and the Mace4 counter-model generator. Prover9 is an automated theorem prover for first-order and equational logic. It uses the inference techniques of ordered resolution and paramodulation with literal selection. The package has been updated to upstream version 200911a. The following have also been added: prover9-complex, prover9-gen_trc_defs and prover9-test_complex."
-msgstr ""
+msgstr "<indexterm><primary>Prover9</primary></indexterm> Pakiet <package>Prover9</package> dostarcza dowodzenie twierdzeń rozkładu/paramodulacji i generator modelu licznika Mace4. Program Prover9 służy do automatycznego dowodzenia twierdzeń dla logiki pierwszego rzędu i logiki równościowej. Używa technik wnioskowania rzędowego i paramodulacji z selekcją dosłowną. Pakiet został zaktualizowany do wersji 200911a. Następujące programy zostały dodane: prover9-complex, prover9-gen_trc_defs i prover9-test_complex."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr "VYM"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<indexterm><primary>VYM</primary></indexterm> <package>VYM</package> (View Your Mind) is a tool to generate and manipulate maps which show reasoning patterns. You can use them for time management, to organize tasks, to get an overview over complex contexts. Release-1.12.7 features a number of visualization improvements."
-msgstr "<indexterm><primary>VYM</primary></indexterm> <package>VYM</package> (View Your Mind) to narzędzie do tworzenia i manipulowania map pokazujących wzorce rozumowania. Można ich używać do zarządzania czasem, organizowania zadań oraz do uzyskania przeglądu złożonych kontekstów. Wydanie 1.12.7 zawiera liczne ulepszenia wizualizacji."
+msgstr "<indexterm><primary>VYM</primary></indexterm> <package>VYM</package> (\"View Your Mind\") to narzędzie do tworzenia i manipulowania map pokazujących wzorce rozumowania. Można ich używać do zarządzania czasem, organizowania zadań oraz do uzyskania przeglądu złożonych kontekstów. Wydanie 1.12.7 zawiera liczne ulepszenia wizualizacji."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
More information about the docs-commits mailing list