[Bug 623995] Oriya (or-IN) fonts do not render correctly.

bugzilla at redhat.com bugzilla at redhat.com
Thu Aug 19 10:30:53 UTC 2010


Please do not reply directly to this email. All additional
comments should be made in the comments box of this bug.


https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=623995

--- Comment #3 from Pravin Satpute <psatpute at redhat.com> 2010-08-19 06:30:52 EDT ---
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 
ବିଜ୍ଞାନ
ସାକ୍ଷର 
କ୍କ
କ୍ତ
କ୍ତ୍ର
କ୍ବ
କ୍ବ
କ୍ଳ 
କ୍ଷ୍ଣ
କ୍ଷ୍ମ
କ୍ସ
ଗ୍ଦ
ଗ୍ଧ
ଗ୍ନ
ଗ୍ଳ
ଘ୍ନ
ଙ୍କ ଙ୍କ୍ତ ଙ୍କ୍ଷ
ଙ୍ଖ ଙ୍ଗ ଙ୍ଘ
ଚ୍ଚ ଚ୍ଛ 
ଜ୍ଜ ଜ୍ଜ୍ବ ଜ୍ଝ ଜ୍ବ ଞ୍ଚ ଞ୍ଛ ଞ୍ଜ ଞ୍ଝ ଟ୍ଟ ଡ୍ଗ ଡ୍ଡ ଣ୍ଟ ଣ୍ଠ ଣ୍ଡ ଣ୍ଡ୍ର ଣ୍ଢ ଣ୍ଣ ତ୍କ
ତ୍ତ ତ୍ତ୍ବ ତ୍ତ୍ର ତ୍ଥ ତ୍ନ ତ୍ପ ତ୍ବ ତ୍ମ ତ୍ମ୍ଯ ତ୍ସ ତ୍ସ୍ଯ ତ୍ସ୍ନ ଦ୍ଗ ଦ୍ଘ ଦ୍ଦ ଦ୍ଧ 
ଦ୍ଧ୍ବ ଦ୍ବ ଦ୍ଭ 
ଧ୍ବ ଧ୍ଯ ନ୍ତ ନ୍ତ୍ଯ ନ୍ତ୍ର ନ୍ତ୍ବ ନ୍ଥ ନ୍ଦ ନ୍ଦ୍ର ନ୍ଦ୍ବ ନ୍ଧ ନ୍ଧ୍ବ ନ୍ଧ୍ର ନ୍ନ ପ୍ତ
ପ୍ପ ପ୍ଳ ପ୍ସ ବ୍ଜ ବ୍ଦ ବ୍ଧ ମ୍ପ ମ୍ପ୍ର ମ୍ଫ ମ୍ବ ମ୍ଭ ମ୍ମ ଳ୍କ ଳ୍ଭ  ଳ୍ଳ ଳ୍ପ  ଳ୍ଫ
ଲ୍କ ଲ୍ଗ ଲ୍ଲ ଶ୍ଚ 
ଶ୍ଛ ଶ୍ବ ଶ୍ଳ ଷ୍କ ଷ୍କ୍ର ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଠଷ୍ଣ ଷ୍ପ ଷ୍ପ୍ର ଷ୍ଫ ସ୍କ ସ୍ଖ ସ୍ତ ସ୍ତ୍ର ସ୍ଥ ସ୍ନ
ସ୍ପ ସ୍ଫ ସ୍ବ ସ୍ମ ହ୍ନ ହ୍ମ ହ୍ଲ 

ସାକ୍ଷର କ୍ଷ୍ଣ

these many strings are broken

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.redhat.com/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are on the CC list for the bug.


More information about the fonts-bugs mailing list