பெடோரா தமிழுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம்?

ஆமாச்சு amachu at fedoraproject.org
Fri Aug 13 16:21:23 UTC 2010


On Friday 13 Aug 2010 9:44:22 pm Arun SAG wrote:
> தமிழ் மன்னர்கள், புலவர்கள் பெயர் வைக்கலாமே?
> 

நீங்க தான் மெயின்டெய்ன் செய்ய போறீங்க..

உங்க விருப்பத்தை சொல்லுங்க.

--

ஆமாச்சு


More information about the tamil-users mailing list