பெடோரா தமிழுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம்?

ஆமாச்சு amachu at fedoraproject.org
Fri Aug 13 16:29:37 UTC 2010


On Friday 13 Aug 2010 9:57:18 pm Salvadesswaran P.S. wrote:
> முதல் வெளியீட்டிற்கு 'அவ்வை'
> எனப் பெயர் சூட்டலாம்.
> 

நானும் சீக்கிரமா புலவனாகணும்.

அவ்வை -- ஆமாச்சு ;-)

--

ஆமாச்சு


More information about the tamil-users mailing list